Når du vil rekruttere kompetente personer innen innkjøp, kan vi garantere riktig person på riktig sted.

Jeg ønsker å vite mer, ta kontakt med meg

Rekruttering Innkjøp

I EFFSO har vi spesialisert oss på rekruttering til innkjøpsorganisasjoner. Våre rekrutteringskonsulenter har lang erfaring fra innkjøpsområdet og vet hvilken kompetanse og karakter vellykkede innkjøpsorganisasjoner trenger. Med vår erfaring og vår unike bransjekunnskap kan vi love dere et godt resultat.

Rekrutter med suksess!

Forskjeller i prestasjoner mellom ulike organisasjoner på sourcingområdet kan i stor grad forklares med faktorer knyttet til kompetansen og evnene til de involverte personene. Det handler til dels om den spesifikke kunnskapen innen innkjøp, og til dels om evnen til å samhandle med andre deler av bedriften. I dag opplever stadig flere innkjøpsorganisasjoner at det er en stor utfordring å finne og rekruttere de riktige medarbeiderne. Fordi mange bedrifter har innsett viktigheten av å ha en høytpresterende innkjøps- organisasjon, har konkurransen hardnet vesentlig til.

La oss hjelpe dere med rekrutteringsprosessene! Vårt store nettverk og inngående funksjonelle kompetanse gjør at vi kan tiltrekke oss de riktige kandidatene og støtte organisasjonene i utviklingen av talentene på en unik måte. Vi har i en årrekke hjulpet bedrifter innen så vel industri- som tjeneste- og handelssektoren med å bygge opp og forsterke sine innkjøps- organisasjoner. Vi leverer en rekke løsninger som sikrer at dere kan rekruttere de riktige personene. Deres nye medarbeidere er en viktig del i den videre suksessen!

Vi tilbyr

  • Søkeoppdrag
  • Annonserekruttering
  • Second Opinion
  • Kompetansekartlegging

I EFFSO har vi spesialisert oss på rekruttering til innkjøpsorganisasjoner. Våre rekrutteringskonsulenter har lang erfaring fra innkjøpsområdet og vet hvilken kompetanse og karakter vellykkede innkjøpsorganisasjoner trenger. Med vår erfaring og vår unike bransjekunnskap kan vi love dere et godt resultat.

Strategi og arbeidsmåte

Oppdragene starter med en gjennomgang sammen med kunden, der vi diskuterer og dokumenterer formålet med rekrutteringen og det forventede resultatet. Prosessen fortsetter med en forundersøkelse som inkluderer et besøk i kundebedriften. Her får rekrutteringskonsulenten anledning til å møte nøkkelpersoner for å danne seg et bilde av bedriftskulturen, innkjøpsprosessene, prioriteringer og andre kritiske faktorer som kan påvirke rekrutteringen. For å finne riktig person er det svært viktig at vi vet hvilken profil vi skal lete etter.

Vi utarbeider deretter en stillingsbeskrivelse og en kandidatprofil, som godkjennes av kunden. Denne inneholder en detaljert beskrivelse av bedriften, stillingen, ansvarsområder, mål og utfordringer med stillingen. Den gir også et totalbilde av kandidatens ønskede erfaring, kvalifikasjoner og kompetanse. Disse nøkkelkompetansene legger grunnlaget for det videre arbeidet med å finne kandidater.

Verktøy og kompetanse

Når vi har identifisert utvalgskriteriene sammen med kunden, starter søkeprosessen. Da søker vi blant annet i vår database og sonderer vårt store nettverk for å finne kandidater med riktig erfaring og kompetanse. Når vi har identifisert egnede kandidater og forsikret oss om at de er interessert i den aktuelle stillingen, møter vi dem i et første intervju.

Før vi presenterer en kandidat for kunden, gjennomfører vi et mer kompetanserettet intervju der vi sikrer at kandidaten har kompetansen som lever opp til kundens forventninger. Kunden gjennomfører deretter sine egne intervjuer med de presenterte kandidatene. Når kunden har bestemt seg for hvilken kandidat de vil gå videre med og gjennomført eventuelle egne tester, gjennomfører vi en omfattende referansesamtale. Referansesamtalen sikrer at kunden går inn i sluttforhandling med riktig kandidat.

Mål og oppfølging

Kunden skal være fornøyd med valget av kandidat, og kandidaten skal være fornøyd og trives med sin nye arbeidsgiver. Når vi har avsluttet oppdraget, følger vi utviklingen til den nye medarbeideren de tre første månedene for å sikre at resultatet ble som kunden forventet. Vi gjør også en oppfølging seks måneder etter at kandidaten ble ansatt.

Håndtering av annonserekruttering

Hvis kunden er interessert i å supplere søkeprosessen med en annonserekruttering, håndterer vi selvsagt dette. Vi velger ut egnede kanaler å annonsere i, og vi kan ta oss av både utformingen av innholdet i annonsene og layouten for ulike medier. Vi tar selvsagt hånd om kontakten med de ulike avisene og andre medier, f.eks. websider, nettverk eller ukeblader. Vi tar også hånd om all kontakt med kandidatene som en følge av annonseringen.

Rekruttering kan være en tidkrevende prosess, og hvis dere under den pågående rekrutteringen opplever at dere trenger midlertidig støtte til innkjøpsorganisasjonen, kan vi selvsagt hjelpe dere med konsulenter.

For å forstå hva det er dere forventer av den aktuelle tjenesten, gjør vi først en behovsanalyse ut fra kundens forutsetninger og stillingens krav. For å sikre personlige egenskaper, innkjøpskunnskaper, syn m.m., intervjuer vi de utvalgte kandidatene.

Strategi og arbeidsmåte

For å forstå hva det er dere forventer av den aktuelle tjenesten, gjør vi først en behovsanalyse ut fra kundens forutsetninger og stillingens krav. For å sikre personlige egenskaper, innkjøpskunnskaper, syn m.m., intervjuer vi de utvalgte kandidatene.

Verktøy og kompetanse

Vi gjennomfører personlighets- og evnetester, og har også en metodikk for testing og verifisering av innkjøpskunnskaper. Vi tar også referanser på utvalgte kandidater. Deretter presenterer vi vår vurdering av kandidatene for dere som kunde.

Mål og oppfølging

Vårt mål er at kunden skal få en profesjonell vurdering av kandidaten eller kandidatene som inngår i rekrutteringsprosessen. Vi forsøker alltid å gi kunden et så komplett bilde som mulig av kandidatens innkjøpskompetanse og personlige egenskaper. Vi tester gjerne spesifikke kunnskaper og egenskaper ut fra kundens ønsker.

Kompetansekartlegging gjennomføres når det er behov for å kartlegge kompetansen til en organisasjon på innkjøpsområdet. Dette skjer ofte når en funksjon eller organisasjon gjennomgår endringer, men det kan også være en del av det fortløpende arbeidet med å utvikle innkjøpsorganisasjonen. Kompetansekartleggingsverktøyene bygger på mange års kunnskap om og erfaring med hvilke krav som stilles i en velfungerende innkjøpsorganisasjon.

Strategi og arbeidsmåte

Når det gjennomføres en kartlegging, samler man først inn dataene til de involverte, slik som e-post og navn. Også supplerende informasjon om alder, organisatorisk tilhørighet, tittel og kjønn kan brukes for en mer inngående og dynamisk analyse. Før kartleggingen starter fastsetter man kompetanseprofilene og spørsmålssettet som best gjenspeiler kompetansene som skal kartlegges. Man fastsetter en skala og et målbilde ut fra dette.

EFFSOs kompetansemodell.

Verktøy og kompetanse

Ved selve kartleggingen bruker man primært tre komponenter. Først gjennomfører man en selvevaluering der hver enkelt vurderer sin egen kompetanse. Deretter må kandidatene svare på kunnskapsspørsmål rundt de samme kompetansene for å bedømme det teoretiske kunnskapsnivået. Til slutt bruker man faktiske case-øvinger der kandidaten kan vise hvordan man bruker den teoretiske kunnskapen og den spesifikke kompetansen til å analysere og løse ulike problemer og situasjoner.

Etter kartleggingen gjør man et analysearbeid som gir et tydelig bilde av status. Det kan være på individnivå, gruppenivå eller hele testgruppen. Ut fra denne statusen kan man koble sammen en rekke ulike aktiviteter som sammen skaper forutsetninger for å ta til seg målbildet man har i organisasjonen.

Når EFFSO arbeider med innkjøpsorganisasjoner, har vi mye materiale som dekker innkjøpsrelaterte kompetanser, kunnskapsspørsmål rundt innkjøpsteori samt godt utviklede caser basert på virkelige problemstillinger i innkjøpsorganisasjoner. Sist men ikke minst bruker vi den samlede erfaringen med innkjøpsspørsmål til å hjelpe og styre kunden mot å nå sine mål i innkjøpsorganisasjonen.

Mål og oppfølging

EFFSO presenterer kompetansekartleggingen for kunden på en tydelig og oversiktlig måte ved hjelp av modeller og bilder. Vi gir analysen til kunden slik at de selv kan velge hvordan de vil gå videre. EFFSO hjelper selvsagt til med de nye spørsmålene og utfordringene som kan oppstå etter en kompetansekartlegging, for eksempel rekruttering og leie av personale.

Eksempelbilde på Analyse/Resultat.

 • Å planlegge et møte

  Skriv inn en melding / spørsmålet nedenfor og vi vil kontakte deg for å ordne en avtale.