När du vill rekrytera kunnig personal inom inköp kan vi garantera rätt person till rätt plats

Jag vill veta mer, kontakta mig

Rekrytering inköp

På EFFSO är vi specialiserade på rekrytering till inköpsorganisationer. Våra rekryteringskonsulter har en gedigen erfarenhet inom inköpsområdet och vi vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver. Med vår erfarenhet, och vårt unika branschkunnande, kan vi utlova ett bra utfall.

Rekrytera med framgång!

Skillnader i prestation mellan olika organisationer inom sourcingområdet går till stor del att förklara med faktorer knutna till kompetensen och förmågan hos de personer som är delaktiga. Det handlar dels om det rent specifika kunnandet inom inköp och dels om förmågan att interagera med andra delar av företaget. Idag upplever allt fler inköpsorganisationer att det är en stor utmaning att hitta och rekrytera rätt medarbetare. Då många företag har insett vikten av att ha en högpresterande inköpsorganisation har konkurrensen hårdnat väsentligt.

Låt oss hjälpa er med era rekryteringsprocesser! Vårt stora nätverk och djupa funktionella kompetens gör det möjligt för oss att attrahera rätt kandidater och stödja organisationer i utvecklingen av sina talanger på ett unikt sätt. Vi har under ett flertal år hjälpt företag inom såväl industri- som tjänste- och handelssektorn att bygga upp och förstärka sina inköpsorganisationer. Vi tillhandahåller ett flertal lösningar som säkerställer att ni kan rekrytera rätt personer. Era nya medarbetare är en viktig del i er fortsatta framgång!

Kontakta vår rekryteringsansvarige Johan Emthén: johan.emthen@effso.se, så hjälper han er!

Vi erbjuder

 • Searchuppdrag
 • Annonsrekrytering
 • Second Opinion
 • Kompetenskartläggning

På EFFSO är vi specialiserade på rekrytering till inköpsorganisationer. Våra rekryteringskonsulter har en gedigen erfarenhet inom inköpsområdet och vi vet vilken kompetens och karaktär framgångsrika inköpsorganisationer behöver. Med vår erfarenhet, och vårt unika branschkunnande, kan vi utlova ett bra utfall.

Strategi och arbetssätt

Våra uppdrag startar med en genomgång tillsammans med kunden där vi diskuterar och dokumenterar syftet med rekryteringen och det förväntade resultatet. Processen fortsätter med en förstudie som inkluderar ett besök på kundföretaget. Vid detta tillfälle ges rekryteringskonsulten möjlighet att träffa nyckelpersoner för att bilda sig en uppfattning om företagskulturen, inköpsprocesserna, prioriteringar och andra kritiska faktorer som kan påverka rekryteringen. För att hitta rätt person är det av yttersta vikt att vi vet vilken profil vi ska leta efter.

Vi tar därefter fram en rollbeskrivning och en kandidatprofil som godkänns av kunden. Denna innehåller en detaljerad beskrivning av företaget, rollen, ansvarsområden, mål och utmaningar med tjänsten. Den ger också en sammanfattande bild av kandidatens önskade erfarenhet, kvalifikationer och kompetens. Dessa nyckelkompetenser utgör grunden för vårt fortsatta arbete med att hitta kandidater.

Verktyg och kompetens

När vi har identifierat urvalskriterierna ihop med kunden startar vår searchprocess. Då söker vi bland annat i vår databas och sonderar i vårt gedigna nätverk för att urskilja kandidater med rätt erfarenhet och kompetens. När vi identifierat lämpliga kandidater och försäkrat oss om att de är intresserade av den aktuella tjänsten, träffar vi personerna för en första intervju.

Innan vi presenterar en kandidat för vår kund genomför vi en mer kompetensinriktad intervju där vi säkerställer att kandidaten har den kompetens som motsvarar vår kunds förväntningar. Kunden genomför därefter egna intervjuer med presenterade kandidater. Efter att kunden har bestämt sig för vilken kandidat de vill gå vidare med och genomfört eventuella egna tester genomför vi en omfattande referenstagning. Referenstagningen säkerställer att kunden går in i slutförhandling med rätt kandidat.

Mål och uppföljning

Kunden ska vara nöjd med sitt val av kandidat och kandidaten ska vara nöjd och trivas med sin nya arbetsgivare. När vi avslutat vårt uppdrag följer vi den anställda personens utveckling under de första tre månaderna för att säkerställa att resultat blev som kunden förväntat sig. Vi gör även en uppföljning 6 månader efter att kandidaten påbörjat sin anställning.

Hantering av annonsrekrytering

I de fall kunden är intresserad av att komplettera searchprocessen med en annonsrekrytering hanterar vi självklart detta. Vi väljer ut lämpliga kanaler att annonsera i och vi kan hantera både utformning av innehållet i annonser och layouten för respektive media. Självklart tar vi hand om kontakterna med de olika tidningarna och eventuella andra medier, t ex websiter, nätverk eller veckotidningar. Vi tar även hand om all kontakt med kandidaterna som genereras genom annonseringen.

Rekrytering kan vara en tidskrävande process och om ni under pågående rekrytering upplever att ni behöver tillfälligt stöd till er inköpsorganisation kan vi självklart hjälpa er med konsulter.

Om ni vill ha bedömningshjälp i ett rekryteringsuppdrag ni utför själva så erbjuder vi Second opinion.

Strategi och arbetssätt

För att förstå vad det är ni förväntar er av den aktuella tjänsten gör vi först en behovsanalys utifrån kundens förutsättningar och tjänstens krav. För att säkerställa personliga egenskaper, inköpskunskaper, synsätt m.m. intervjuar vi era utvalda kandidater.

Verktyg och kompetens

Vi genomför personlighets- och kapabilitetstester och har även en metodik för testning och verifiering av inköpskunskaper. Vi tar även referenser på utvalda kandidater. Därefter presenterar vi vår bedömning av kandidaterna för er som kund.

Mål och uppföljning

Vårt mål är att kunden ska få en professionell bedömning av den kandidat eller de kandidater som ingår i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att ge kunden en så komplett bild som möjligt av kandidatens inköpskompetens och personliga egenskaper. Vi testar gärna specifika kunskaper och egenskaper utifrån kundens önskemål.

Kompetenskartläggning genomförs då det finns ett behov av att kartlägga en organisations kompetens inom inköpsområdet. Detta sker ofta då en  funktion eller organisation genomgår en transformation, men det kan också vara en del av det löpande arbetet med att utveckla inköpsorganisationen. Våra kompetenskartläggningsverktyg baseras på många års kunskap och erfarenhet av vilka krav som ställs på en välfungerandeinköpsorganisation.

Strategi och arbetssätt

Då en kartläggning genomförs samlas först de inblandade individernas data in, såsom e-post och namn. Även kompletterande information om ålder, organisatorisk tillhörighet, titel och kön kan användas för en mer grundlig och dynamisk analys. Innan kartläggningen sätter igång bestäms kompetensprofiler och ett frågebatteri som bäst reflekterar de kompetenser som ska kartläggas, en skala bestäms och utifrån detta sätts en målbild.

EFFSOs kompetensmodell.

Verktyg och kompetens

Vid själva kartläggningen används primärt tre komponenter. Först genomförs en självskattning där varje individ skattar sin egen kompetens. Därefter får individen svara på kunskapsfrågor kring samma kompetenser för att bedöma den teoretiska kunskapsnivån. Slutligen användas faktiska caseövningar där individen får visa hur teoretisk kunskap och specifik kompetens appliceras för att analysera och lösa olika problem och situationer.

Efter kartläggning genomförs ett analysarbete som resulterar i en tydlig bild av nuläget. Det kan vara på individnivå, gruppnivå eller hela testgruppen. Utifrån detta nuläge kan en rad olika aktiviteter kopplas ihop som tillsammans skapar förutsättningar för att ta sig till den målbild man har inom organisationen.

Då EFFSO arbetar med inköpsorganisationer har vi ett gediget material som täcker inköpsrelaterade kompetenser, kunskapsfrågor kring inköpsteori samt väl utvecklade case baserat på riktiga problemlösningar inom inköpsorganisationer. Sist men inte minst tillämpar vi vår samlade erfarenhet av inköpsfrågor för att hjälpa och styra vår kund att nå sina mål inom inköpsorganisationen.

Mål och uppföljning

EFFSO presenterar kompetenskartläggningen för kunden på ett tydligt och överskådligt sätt med hjälp av modeller och bilder. Vi överlämnar vår analys till kunden så att denne kan gå vidare på valfritt sätt. EFFSO hjälper självklart till med de nya frågor och utmaningar som kan uppstå efter en kompetenskartläggning, exempelvis rekrytering och inhyrning av personal.

Exempelbild på Analys/Resultat.

EFFSO följer de regler för god yrkesetik som ställts upp av föreningen Sveriges Executive Search Konsulter (www.esk.se).


Våra etiska riktlinjer kring rekrytering

 • Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I sin yrkesutövning skall konsulten i allt värna om integriteten.
 • Konsulten förbinder sig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till dennes kännedom i samband med uppdrag. Detsamma gäller också för anställda eller andra som arbetar på uppdrag av konsulten. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
 • Konsulten svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat.
 • Konsulten skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
 • Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare/organisation eller dylikt och konsulten tar ej emot någon form av ersättning från potentiella kandidater. Auktoriserad medlem får ej heller bedriva någon form av s k outplacement.
 • Uppdraget skall förberedas genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc samt genom en noggrann analys av den aktuella befattningen som skall mynna ut i en med uppdragsgivaren överenskommen sökprofil.
 • Konsulten är skyldig att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
 • Kandidater som presenteras för uppdragsgivaren skall personligen ha intervjuats, informerats, och utvärderats med avseende på en aktuell befattning.
 • Konsulten skall sträva efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
 • Konsulten får ej medverka i någon form av sökning av kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare. Undantag från denna huvudregel kan endast göras om det är uppenbart att någon kundrelation inte föreligger sedan minst ett år.
Våra etiska riktlinjer

Ladda ner White paper

Effektiv spendanalys

Se alla White papers
 • Boka in ett möte

  Skriv in valfritt meddelande/fråga nedan så kontaktar vi dig och bokar in ett möte.