Integritetspolicy

Läs här om hur vi på EFFSO behandlar dina personuppgifter.

EFFSO och personuppgifter

EFFSO AB och dess systerbolag (EFFSO) värnar om din integritet och strävar efter att tillhandahålla en säker hantering av personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur EFFSO samlar in och behandlar data samt vilka rättigheter du som registrerad har i enlighet med GDPR som gäller från den 25e maj 2018.

Som Nordens ledande inköpskonsultföretag erbjuder EFFSO en stor mängd tjänster och produkter för att hjälpa inköpsorganisationer att nå sina mål. Detta i sin tur innebär att EFFSO behandlar en stor mängd personuppgifter och att syftet med behandlingen varierar. Det som gäller för samtliga personuppgifter, är att EFFSO ser dessa som en lånad resurs, vilket innebär att vi enbart behandlar personuppgifter när det är nödvändigt, vi har rutiner för att radera dem när syfte och laglig grund för behandling upphör och vi säkerställer genom såväl rutiner som tekniska lösningar och datasäkerhetsåtgärder, att enbart de som behöver ha tillgång till uppgifterna har det.

EFFSO, med huvudkontor i Stockholm, Sverige, har samtliga juridiska enheter inom EU/EES. Vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss och för de leverantörer med säte i USA som vi använder oss av (system och molntjänster) kravställer vi att de lyder under EU-U.S. Privacy Shield Framework, vilket säkerställer att den registrerades rättigheter enligt GDPR upprätthålls genom hela behandlingsprocessen.

Hur behandlas dina personuppgifter?

För att tydliggöra hur EFFSO skyddar din integritet tar vi avstamp i din relation till EFFSO.

Kandidater (rekrytering, konsult eller arbetssökande hos EFFSO)

När du registreras som kandidat hos EFFSO inhämtar vi ditt samtycke. Detta utgör laglig grund för behandling och är giltigt i 18 månader, varpå ny samtyckesförfrågan skickas. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke, varpå samtliga uppgifter om dig raderas eller anonymiseras. Du har även rätt att få ett utdrag för att se vilka uppgifter om dig vi behandlar, få dina uppgifter rättade och till sist har du rätt att få ut dina uppgifter för portering till annan part. Kontakta oss vid förfrågan enligt ovan på integritet@effso.se.

Hur samlar vi in data?

Data kring dig som kandidat samlas i första hand in från dig personligen, men kan även bestå i uppgifter som du har valt att publicera på LinkedIn. Enligt GDPR är det förbjudet att behandla persondata som avslöjar ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Vi ber därför dig som kandidat att aldrig skicka in sådan information till EFFSO.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring kandidater inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag och referenser.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att matcha dig mot framtida rekryteringar och/eller konsultuppdrag, beroende på vad du är intresserad av vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

 • Skapa och hantera din kandidatprofil i EFFSOs kandidatdatabas
 • Ta fram sökord som matchar din profil och dina preferenser
 • Sammanställa presentation av dig anpassad för specifikt uppdrag
 • Efter ditt medgivande, dela dina uppgifter med uppdragsgivare
 • För distribuering av nyhetsbrev

Anställda hos EFFSO

EFFSO samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som anställd med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?

Data kring dig som anställd samlas in från dig personligen.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring dig som anställd (såväl tillsvidare som projektanställd) inkluderar namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betyg, intyg, utbildningar, arbetslivserfarenhet, fotografi, testresultat, uppgifter från intervjuer, sökta uppdrag, referenser, löneuppgifter, bankuppgifter, A-skattsedel, anteckningar från utvecklingssamtal och livsavgörande information såsom information kring allergier och liknande. För underkonsulter behandlas även F-skattsedel och försäkringsbrev. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna behandlas för att säkerställa din möjlighet att arbeta och utvecklas, vilket innebär att uppgifterna kan användas för att:

 • Upprätta användaruppgifter och liknande för tillträde till såväl fysiska som systembaserade arbetsmiljöer
 • Den personuppgiftsansvarige eller den registrerade ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten och på områdena social trygghet och socialt skydd
 • Hantera tidsrapportering och löneutbetalning
 • Driva och dokumentera din utveckling
 • Sammanställa presentationer av dig anpassad till specifika kunduppdrag, vilka delas med kunder
 • Efter ditt medgivande publicera personuppgifter såsom foto och kontaktuppgifter på EFFSOs hemsidor i marknadsföringssyfte

Kunder och dess anställda som köper tjänster av EFFSO

EFFSO samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?

Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att starta, driva och rapportera kring de tjänster som EFFSO är kontrakterade att utföra, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontraktering
 • För fakturering
 • För att driva och rapportera kring kontrakterad tjänst
 • För distribuering av nyhetsbrev

Kunder och dess anställda som köper system av EFFSO

EFFSO samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som kund med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?

Data kring kunder och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring kunder och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att ge tillgång till system och för att på bästa sätt tillhandahålla support kring dessa, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontraktering
 • För fakturering
 • För att följa bokföringslagstiftningen
 • För att skapa och hantera användaruppgifter
 • Vid efterfrågad support
 • För distribuering av nyhetsbrev

Leverantörer och dess anställda

EFFSO samlar in och behandlar personuppgifter kring dig som leverantör med avtal som rättslig grund. De uppgifter som inte behöver lagras enligt lag raderas och/eller anonymiseras i samband med avslutat avtal.

Hur samlar vi in data?

Data kring leverantörer och dess anställda samlas i första hand in från er personligen, men kan även hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring leverantörer och dess anställda inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att upprätta avtal och säkerställa att samarbete sker enligt gällande lagar och regler:

 • För kontraktering och upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
 • För fakturahantering
 • För att följa bokföringslagstiftningen

Potentiella kunder

EFFSO driver försäljning av tjänster och produkter genom att kontakta potentiella kunder via telefon och mejl. Kontaktdata hämtas från officiella källor såsom företagens hemsidor och lagras med intresseavvägning som laglig grund. EFFSO bedriver ingen massmarknadsföring utan mottagarens medgivande och lagrar enbart kontaktdata medan införsäljning pågår, därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna.

Hur samlar vi in data?

Data kring potentiella kunder hämtas från publika hemsidor, såsom företagshemsidor och liknande.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring potentiella kunder inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer och yrkesroll/titel. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att sälja in produkter, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontakt i försäljningssyfte
 • För prognos- och strategiarbete
 • Uppföljning av historik

Besökare på EFFSOs hemsidor

EFFSO använder sig av cookies på sina hemsidor för att underlätta navigering. Dessa cookies sparas inte över längre tid, utan försvinner när du avslutar din session. På hemsidorna finns även möjlighet att nå EFFSO genom kontaktformulär där du efter att ha lämnat ditt samtycke ombeds att ange kontaktdata. Ingen formulärdata sparas på hemsidan och dina uppgifter används enbart för att kontakta dig. De raderas så snart ärendet är avslutat, dock maximalt sex månader efter registrering.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som EFFSO kan komma att behandla kring hemsidebesökare inkluderar IP-adress, namn, e-postadress och telefonnummer. Listan är inte uttömmande, utan kan komma att kompletteras.

Varför behandlas personuppgifterna?

Uppgifterna används för att ge dig en bra upplevelse av EFFSOs hemsidor och för att möjliggöra personlig kontakt med EFFSO, vilket innebär att uppgifterna kan användas:

 • För kontakt då den efterfrågas
 • För utveckling av hemsidor

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar kring hur EFFSO skyddar din integritet, är du välkommen att kontakta oss enligt nedan:

EFFSO AB

E-mail: integritet@effso.se
Integritetsansvarig
Landsvägen 50 A
172 63 SUNDBYBERG, SWEDEN
Telefon(vx): 08-440 39 30