Offentlig upphandling

Högkvalitativa tjänster inom offentlig upphandling

Offentlig upphandling – drygt en sjättedel av Sveriges BNP

Offentlig upphandling påverkar en betydande del av Sveriges ekonomi. Statistik från Upphandlingsmyndigheten visar att de upphandlingspliktiga inköpen inom offentlig sektor motsvarade 18,0 procent av BNP till baspris 2021.

Värdet av de inköp som omfattas av upphandlingslagarna uppskattas av Upphandlingsmyndigheten till 879 miljarder kronor 2021, en ökning med 60 miljarder kronor jämfört med föregående år. Att driva effektiv offentlig upphandling är således av yttersta vikt för Sverige, inte minst för att det innebär en effektivare resursanvändning av offentliga medel. Offentlig upphandling är även en kraftig hävstång när det gäller stimulering av ekonomin, innovation och drivandet av ESG-frågor som exempelvis socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Kortfattat kan man beskriva effektiv offentlig upphandling som en viktig mekanism för att driva på konkurrens, öppenhet och samhällsnytta när det gäller användningen av offentliga medel. Offentlig upphandling är en komplex process som regleras genom exempelvis LOU, LUF, LUFS och LUK för att säkerställa optimalt samhällsvärde.

 

Emil Andrén, VD EFFSO Upphandling

Vill du veta mer om våra tjänster inom offentlig upphandling?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Emil Andrén

VD EFFSO Upphandling

En erfaren upphandlingskonsult skapar mervärde

Offentlig upphandling är en komplex process som kräver djup kunskap om lagar, regler och best practice inom offentlig förvaltning. Våra upphandlingskonsulter besitter spetskompetens och har lång erfarenhet inom området. Vi kan upphandlingslagstiftningen på våra fem fingrar och tack vara EFFSOs långa och dokumenterade fokus på inköp har vi full koll på såväl marknadsanalyser, spendanalys, kategoristyrning och förhandlingsteknik för att säkerställa en effektiv och laglig upphandlingsprocess.

Vid sidan om att erbjuda stöd och avlastning vid arbetstoppar kan våra upphandlingskonsulter även bidra till att optimera upphandlingsprocessen och göra den mer effektiv. Vår gedigna erfarenhet parad med vår breda kategorikompetens gör att organisationer kan undvika vanliga misstag, minimera risken för överträdelser och säkerställa att inköpsfunktionens resurser används på ett optimalt och kostnadseffektivt sätt. Detta spänner över såväl identifiering av potentiella leverantörer, utformning av konkurrenskraftiga kategoristyrnings- och upphandlingsstrategier till att aktivt förhandla fram gynnsamma och affärsmässiga avtal.

När ni anlitar en upphandlingskonsult från EFFSO drar ni nytta av vår spetskompetens, ökar effektiviteten i upphandlingsprocessen samt säkerställer en noggrann och riktig upphandlingsprocess.

Rättsfallswebbinarium

Varannan vecka – nästan året runt – så kör EFFSO och våra partners välbesökta och mycket uppskattade webbinarium med analyser kring aktuella rättsfall inom offentlig upphandling. Om du på något sätt kommer i kontakt med offentlig upphandling är rättsfallswebbinarierna för dig.

Hannes Härfast går tillsammans med Pernilla Rasiwala, Heidi Karlander och William Jonsson på ett tydligt och lättsamt sätt igenom svåra juridiska frågor och väver ihop den juridiska analysen med praktiska tips för att lyckas med offentliga upphandlingar.

Anmälan gäller för hela webbinarieserien, och bäst av allt – det kostar ingenting att delta. Gratis kompetensutveckling med andra ord. Här hittar ni alla tidigare webbinarium i serien.

Anmäl dig här!
Cecilia Stenberg EFFSO Upphandling

Våra konsulter är experter på LOU, LUF, LUFS och LUK

Vi levererar upphandlingstjänster med hög kvalité tack vare en unik kombination av specialistkompetens inom offentlig upphandling och en bred bransch- och kategorierfarenhet från både privata och offentliga organisationer.

Hos oss arbetar några av Sveriges mest erfarna upphandlare. Våra konsulter har varit med och byggt upp upphandlingsverksamheter hos flera upphandlande enheter. De har t ex genomfört Sveriges största lokalvårdsupphandling, stora livsmedelsupphandlingar, in- respektive outsourcing av tjänster och framtagande av material åt en av Sveriges största myndigheter.

Våra upphandlingskonsulter hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar.

 

Vi kan upphandling inom samhällsbyggnad

Upphandling inom samhällsbyggnad står för närmare hälften av upphandlingsvolymen inom offentlig sektor. På EFFSO har vi lång erfarenhet och spetskompetens inom upphandling för alla delar inom samhällsbyggnadsområdet. Vi kan upphandla allt från tekniska konsulter till stora entreprenader till skötsel av färdiga fastigheter eller anläggningar.

Våra tjänster inom samhällsbyggnad
Medelålders kvinna i ljusa kläder sitter i en grön fåtölj vid ett grönt fönster och ler åt något hon ser till höger om bilden.

Jag har arbetat med inköp inom den offentliga sektorn i över 25 år, och jag är glad att jag kan bidra till den fortsatta utvecklingen.

Pia Ivarsson, seniorkonsult, EFFSO Upphandling

Vad behöver du hjälp med?

Upphandlingskonsulter

Vi hjälper er med stora och små upphandlingar (LOU, LUF, LUFS, LUK) både som heltidsuppdrag och som enstaka upphandlingar. Upphandlingarna sker i era mallar och systemverktyg och vi tillämpar även EFFSOs konsulters samlade och dokumenterade kompetens när vi genomför uppdraget. På så sätt köper ni inte bara en konsults kompetens utan ni får tillgång till alla våra upphandlingskonsulters samlade erfarenheter.

Utbildning

Vi håller utbildningar eller föredrag på plats i er upphandlingsorganisation. Vanliga ämnen är offentlig upphandling och kategoristyrning inom offentlig sektor.

Dessutom genomför vi kortare utbildningar för era intressenter/beställare ute i beställarorganisationerna. Exempel på områden är: LOU/LUF/LUFS/LUK för beställare, etik vid upphandling, utformning av kravspecifikationer, dialog med leverantörer, att tänka på vid förhandling, genomförande av direktupphandlingar samt genomförande av förnyade konkurrensutsättningar.

Inköpsdiagnoser och spendanalyser

Vårt konsultteam genomför hela eller delar av en inköpsdiagnos beroende på vad ni vill ha hjälp med. Diagnosen består normalt av en spendanalys samt genomgång av de största kategorierna med avseende på besparingspotential i förhållande till den samlade (anonyma) benchmark-data som vi samlat genom åren. Dessutom gör vi en översyn av organisation, arbetssätt, beslutsmandat och beslutsforum, systemstöd, etc. En inköpsdiagnos resulterar i konkreta förslag på förbättringsområden och vad vi bedömer krävs i form av resurser och beslut för att uppnå önskad förbättring.

Upphandlingsfabriken

Vi åtar oss att genomföra era förnyade konkurrensutsättningar och enklare upphandlingar med hjälp av en konsultpool på plats hos oss. Vi blir ert resurs-gummiband i form av flexibel arbetskraft som hoppar in vid arbetstoppar. Kontakta oss för att höra mer!

Ledarskap

Vänd er till oss när ni behöver en tillfällig ledare inom offentlig upphandling som kan ta över under en vakans eller hjälpa till att driva en förändringsresa. Ibland behövs en coach eller ett bollplank åt befintlig upphandlings- eller inköpschef som kan stötta och ta hand om vissa frågor. Vi har erfarna personer från offentlig sektor som är mer ledare än chefer och som triggas av svåra utmaningar!

Förenkling av mallar

Vi ser att många offentliga upphandlare just nu ser över sina mallar och arbetssätt. Ofta handlar det om att förenkla för alla att ta till sig upphandlingsunderlagen samt att öka fokus på hållbarhet inom upphandling. Vi har tagit initiativ till mallförbättring i alla organisationer där vi haft längre uppdrag och vi åtar oss gärna sådana uppdrag hos er!

Hjälp vid anbudsgivning

Vi hjälper kunder att kontrolläsa anbud med en upphandlares ögon och kan även hjälpa er med att läsa förfrågningsunderlag eller skriva anbudstexter.

Effektivare offentlig upphandling

Enligt statistik från Upphandlingsmyndigheten upphandlar offentlig sektor för nästan 900 miljarder kronor per år. Beräkningar visar att hela tio procent kan sparas genom att upphandla mer strategiskt och effektivt.

Omfattande besparingspotential

Inköpsvolymen som staten, regionerna och kommunerna upphandlar motsvarar ungefär drygt en sjättedel av Sveriges BNP.

De stora summor som den offentliga upphandlingen omsätter innebär att besparingspotentialen är omfattande. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv går det att spara tio procent genom att arbeta mer strategiskt och effektivt i de offentliga upphandlingarna, i rena pengar blir det nästan 90 miljarder kronor. För att inte glömma övriga positiva effekter i samhället som en mer effektiv upphandling leder till!

Kategoristyrning hjälper till

Precis som i privat upphandling är nyckeln att man arbetar på ett strukturerat, metodiskt, faktabaserat och tvärfunktionellt sätt. Därutöver är bra styrning och uppföljning också viktigt. Det handlar om det vi kallar för kategoristyrning.

Arbetet med kategoristyrt inköp inleder man egentligen långt före själva upphandlingen. Det inkluderar en kompetens- och faktabaserad kartläggning som analyserar interna behov samt leverantörsmarknadens möjligheter och begränsningar. Men det räcker inte med det, upphandlare måste ges den kompetens och de verktyg som behövs och man behöver etablera tydliga beslutssteg så att beslutsfattare kan fatta korrekt beslut.

Rapport: Kategoristyrt inköp i offentlig sektor

Det krävs en hel del arbete för att lyckas införa kategoristyrning. Men att komma igång på bred front med att arbeta kategoristyrt i offentlig sektor är helt avgörande. Dels ger det en struktur samt kontroll och ordning och reda på det man gör. Och dels ger det en möjlighet att sätta tydligare mål för hur man ska arbeta med kostnader i offentlig sektor.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Upphandling och offentlig upphandling

Upphandling kan vi definiera såsom de aktiviteter som följer från det att man skickar ut en förfrågan tills man sluter ett avtal.  Offentlig upphandling är när det är enheter inom offentlig sektor som gör inköpet.

Definitionen ovan till trots startar upphandlingsarbetet många gånger långt innan upphandlaren möter leverantörsmarknaden, och upphandling är då bara en mindre del av en inköpsfunktions ansvar. Därför säger vi ofta att det är en del av det taktiska inköpet. Sedan är det givet att upphandlare även kan delta i strategiska och operativa inköpsfunktioner men de gör det då under en annan arbetsrubrik.

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är när det är enheter inom staten, kommuner, regioner eller andra upphandlingspliktiga verksamheter som gör inköpet av varor och tjänster. Detta regleras av speciella lagar och regler. Förutom LOU (lagen om offentlig upphandling), LUF (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna) finns även LUFS (lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet), LUK (lagen om upphandling av koncessioner) samt LOV (lagen om valfrihetssystem).

Regelverket är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-lagstiftningens direktiv. Syftena med regelverket är att skydda leverantörerna mot de upphandlande enheternas godtycke. Andra syften är att förhindra korruption, att säkerställa att man använder skattepengar på bästa sätt och att stoppa oseriösa aktörer från att komma in på den offentliga marknaden.

Skillnaden mellan privat och offentlig sektor

Bortsett från att offentlig upphandling regleras av särskilda lagar skiljer inte själva upphandlingsarbetetet så mycket mellan privat och offentlig sektor. Processerna är ganska lika, upphandlare brukar utforma förfrågningsunderlagen på ungefär samma sätt och lagar som avtalslagen och köplagen är desamma. Och precis som i privat sektor går det alldeles utomordentligt bra att arbeta kategoristyrt. Genom att effektivisera sina upphandlingar kan offentlig sektor stå bättre rustad för att hantera stora framtida samhällsutmaningar.

Två unga kvinnor ser tillsammans på en skärm.

Upphandlare, vi söker dig!

Vi söker hela tiden nya kollegor. Både i form av mer erfarna upphandlare som har hunnit göra många olika typer av uppdrag, och mer juniora som vill nå en snabbare utvecklingskurva i en konsultroll.

På EFFSO stöttar vi varandra i att ständigt utveckla vår kompetens, förmåga och nyfikenhet inom offentlig upphandling. Och det är inte storleken på ett uppdrag som gör arbetet intressant, det är komplexiteten, människorna och affärsnyttan som gör jobbet roligt!

Alla vi på EFFSO lever efter långsiktiga värderingar och vi deltar i kundernas arbetsteam som deras kollegor. Teamet och våra kompetenser utvecklar vi genom att vi sitter tillsammans en dag i veckan på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Nyfiken? Hör av dig till oss!

EFFSO kollegor

En unik företagskultur

Vi stöttar varandra i att ständigt utveckla vår kompetens, förmåga och nyfikenhet inom offentlig upphandling. Vi tycker inte det är storleken på ett uppdrag som gör arbetet intressant, det är komplexiteten, människorna och affärsnyttan som gör jobbet roligt!

Alla vi på EFFSO lever efter långsiktiga värderingar och vi deltar i kundernas arbetsteam som era kollegor. Kontakta oss, vi tar gärna en förutsättningslös pratstund om olika möjligheter och utmaningar.

Kontakta oss

Våra värderingar

Brinn för uppgiften Vi vet att glädje i arbetet bidrar till exceptionella resultat. Vi anser att goda resultat är en förutsättning för glädje i arbetet. Vi arbetar för att skapa ett starkt engagemang hos alla vi möter.

Tro på goda människor Vi utgår från att alla vill göra rätt. Vi utgår från att alla har goda avsikter. Vi har en skyldighet att ge vår syn på vad vi anser vara rätt.

Agera för kunden Vi har våra kunders bästa i åtanke i allt vi gör. Vi är enkla att samarbeta med och lyssnar på våra kunder för att förstå deras behov. Vi eftersträvar långsiktiga relationer och ett förtroendefullt samarbete.

Missa inte de senaste nyheterna! Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

  • Som mottagare av vårt nyhetsbrev kommer du även att få enstaka inbjudningar och erbjudanden från EFFSO. Du kan när du vill avsluta prenumerationen på dessa utskick. Se vår integritetspolicy.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.