Nyheter 

Nya utmaningar för inköp i en föränderlig värld

De senaste åren har verkligen satt inköp och supply chain i fokus för de allra flesta verksamheter.  Efterverkningar av COVID-19 pandemin är fortfarande kännbara, klimat och miljöaspekter är viktigare än någonsin, geopolitiska spänningar är höga med potentiella handelshinder som följd, samt kriget i Ukraina har satt inköp i zenit och top-of-mind för de flesta företagsledningar.

Från EFFSOs horisont är detta lika mycket en utmaning som en möjlighet – det ökade fokuset på inköps roll i företaget innebär ett ökat ansvar, men också ett ökat mandat. Ett mandat till förändring, innovation och flexibilitet. Att navigera i denna nya värld kommer inte att vara enkelt – borta är de enkla lösningarna som många gånger är för fokuserade på pris och/eller kvalitet. Vi går in i en era då inköp behöver vara mer vidsynta än så. Min spaning här är att inköp kommer att behöva beakta dessa två parametrar i samklang med ytterligare områden.

Glokalisering och logistikutmaningar

De senaste trettio åren har sett ett accelererat nyttjande av globala leverantörskedjor – det har varit fördelaktigt att tillverkning skett i lågkostnadsländer samtidigt som transportkostnader har varit såväl stabila som låga.

COVID-19 pandemin visade dock på svagheter i en alltför ensidig supply chain och sourcing strategi och resultatet är att många företag nu tittar på möjligheter att flytta hem tillverkning för att säkerställa flexibilitet och motståndskraft i leverantörskedjan. Med såväl handelshinder som ökat skattetryck på fossilberoende transporter på horisonten så banar detta vägen för en mer glokal (global + local) sourcing strategi.

Det blir viktigare och viktigare att kunna balansera globala och lokala initiativ och vara flexibel i nyttjande av de två. Slutligen är det värt att påminna om att många existerande ramverk inte säkert kommer att gälla i framtiden, vilket innebär att inköp behöver vara öppensinnade och beredda på att agera flexibelt såväl strategiskt som operativt för att säkerställa leveranssäkerhet.

Hållbarhet och fossilberoende

Redan 2015 pratade jag om hållbart inköp på konferensen SOI Norr och våra senaste CPO Surveys har visat med all tydlighet att hållbart inköp är ett av de stora strategiska utmaningarna för inköp under de kommande åren. I EFFSO och Handelshögskolans CPO Survey 2021 rankades hållbarhet som det näst viktigaste fokusområdet för inköpsorganisationen, samtidigt svarade många att de har utmaningar att adressera detsamma.

Inköp har stark påverkan på ett företags hållbarhet – studier visar på att upp emot 70 procent av ett företags hållbarhetsavtryck är relaterat till leverantörsleden. Dessutom finns det stora pengar att spara genom att välja hållbart, inte minst med tanke på varumärkeslojalitet. Dagens konsumenter är såväl välinformerade som medvetna och förtroendeförluster orsakade av icke-hållbart inköp kan vara dyrköpta.

Leverantörskedjans hälsa

Med så många risker på bordet så är det även viktigt att inköp har koll på statusen hos sina leverantörer. Nyckelleverantörer måste identifieras och öppenhet i affärsrelationen kan vara väldigt nödvändig. Sett från kategoriledarens håll så är det inte minst viktigt att säkerställa en kontinuerlig dialog, så att även leverantörer är medvetna om hur de bäst kan diversifiera och minska potentiella risker hos sina underleverantörer. Det kan vara läge att noggrant identifiera varje leverantörs roll i din organisations leverantörskedja.

För att på bästa sätt hantera dessa multifacetterade inköpsutmaningar är kategoristyrning viktigt. Det tar bort inköps traditionella fokus på taktiska aktiviteter och lyfter blicken för att fokusera på TCO och värdeskapande samtidigt som det minimerar risker. Kategoristyrt inköp gör det även möjligt att nyttja struktur på ett övergripande sätt vilket säkerställer best-practice i alla led. Det skapar även tydlighet i de kompetenshöjande aktiviteter som inköpsfunktionen kan behöva ta till för att möta utmaningar på bästa sätt och komma ut som vinnare på andra sidan.

Per Finnhammar, VD EFFSO AB

Det här inlägget publicerades först på Linkedin – passa på att följa och delta i diskussionen.