Nyheter 

Lesjöfors sätter inköp under lupp för framtida tillväxt

Lesjöfors AB är en av Europas största tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer. Koncernen växer kraftigt såväl organiskt som via förvärv. Utöver det är man mitt uppe i en spännande moderniseringsprocess där det ligger stort fokus på bland annat hållbarhet och digitalisering. Lesjöfors önskade till en början få en bättre genomlysning av sin spend samt ta fram nya arbetssätt för inköp anpassade för ett framtida och mer modernt Lesjöfors. Här beskriver vi samarbetet med EFFSO samt de positiva effekterna som arbetet resulterat i.

Lesjöfors, störst i Norden och ledande i Europa

Lesjöfors är den svenskbaserade fjädertillverkaren vars fjädrar bokstavligt talat hjälper till att avlasta filmmakare i Hollywood. Företaget har en lång och spännande historia som startade redan 1675. I dag ägs koncernen av det börsnoterade bolaget Beijer Alma, och är en av Europas största tillverkare av fjädrar, tråd- och banddetaljer samt produkter för bilar och andra fordon. Sortimentet är heltäckande och innehåller både standardprodukter och kundanpassade komponenter. Försäljningen sker på 60 marknader och uppgick 2021 till ungefär 3,5 miljarder SEK.

Lesjöfors önskade i ett första skede att göra en genomlysning av sin spend. För att få hjälp med detta vände sig företaget till EFFSO som satte igång med en spendanalys och en potentialbedömning. I uppdraget ingick att ge konkreta rekommendationer på vilka kategorier Lesjöfors behövde prioritera och i vilken ordning.

En stor koncern med en decentraliserad kultur

Parallellt med satsningar på organisk tillväxt har företaget genom åren genomfört en rad internationella förvärv. Idag består koncernen av ett femtiotal huvudsakligen tillverkande bolag spridda över 15 länder. Antalet bolag kommer att fortsätta öka.  ”Ambitionen är att växa med fem till tio nya bolag per år under de närmaste åren”. Det berättar Ola Tengroth, Lesjöforskoncernens VD sedan januari 2020.

Företaget genomsyras av ett decentraliserat arbetssätt och detta präglar även inköpsverksamheten.  Allt inköp hanteras lokalt av VD, produktionschef eller motsvarande på varje bolag.

”Jag tror på att delegera ansvar eftersom den typen av styrning ofta ger en fantastisk effekt. Vi har bevisligen varit framgångsrika med att vara en decentraliserad organisation och det kommer vi att fortsätta vara”, säger Ola. ”Med det sagt behövde vi få en uppfattning om den potential vi hade och vi behövde koordinera våra aktiviteter inom inköp i större utsträckning än vi hittills hade gjort. Vi drog inte nytta av vår muskulatur. Om alla våra bolag köper in samma sak var och en för sig är det klart att vi inte använder den hävstång vi kan få”, fortsätter Ola.

Satsningar för ett modernare Lesjöfors

Hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare och på sikt affärskritiska för Lesjöfors.

”Att arbeta med hela värdekedjan är något vi kommer att lägga stor vikt vid och blir ett allt viktigare kundkrav. Vi behöver säkerställa att till exempel material vi köper in och transportledet uppfyller de krav vi ställer på hållbarhet. Vi vill också ta i beaktande de slutprodukter i vilka våra komponenter används”, säger Anna Gejke Haesert, Head of Sustainability, Lesjöfors och Beijer Alma.

Automatisering och effektivisering ligger också högt upp på agendan i syfte att öka produktiviteten och minska sårbarheten i de globala försörjningskedjorna. ”Vi satsar på att bli ett modernare Lesjöfors. Vi ska behålla kontakten med vår långa fina historia men vi ska förflytta oss till att bli ett mer modernt och hållbart företag. Därför ligger hållbarhet, digitalisering och strategisk HR extra mycket i fokus”, berättar Ola. ”Projektet med EFFSO jackar väldigt bra in i det här och bidrar till den förflyttning av Lesjöfors som vi driver just nu.”

En kartläggning, större koordinering och nya arbetssätt på önskelistan

Förutom att få en genomlysning av hela företagets spend samt realisera möjliga besparingar fanns en önskan om att utveckla nya arbetssätt för inköp anpassade för ett framtida, mycket större Lesjöfors. ”En del av mitt uppdrag är att bygga strukturkapital och anpassa Lesjöfors styrmodell till en snar framtid då vi omsätter två kanske tre gånger mer än vi gör idag”, säger Ola Tengroth.

Spendanalys och potentialbedömning

Lesjöfors önskade i ett första skede att göra en genomlysning av sin spend. För att få hjälp med detta vände sig företaget till EFFSO som satte igång med en spendanalys och en potentialbedömning. I uppdraget ingick att ge konkreta rekommendationer på vilka kategorier Lesjöfors behövde prioritera och i vilken ordning.

”Jag hade börjat få en bild av att vi hade en ganska stor potential. Har man inte jobbat systematiskt med det bör det rimligen finnas en del potential men jag kunde inte svara på hur mycket”, berättar Ola.

Serie kategoriprojekt

Som nästa steg fick EFFSO i uppdrag att genomföra ett antal kategoriprojekt. Baserat på EFFSOs rekommendationer i analysfasen tog man det strategiska beslutet att börja med den tredje största kategorin, logistik. Logistik var enklare att handla upp och kunde snabbt leda till resultat – vilket underlättade för det fortsatta arbetet med andra kategorier.

Därefter tog man sig an gasol och ståltråd. Gasol i sin tur visade inte lika stor potential i form av besparingar men valdes för sin stora påverkan på företagets hållbarhetsarbete. Ståltråd är en av de största kategorierna inom direkt material och köps in av i princip alla tillverkande enheter. Här gällde det att se om det fanns synergier att hitta.

Strukturell analys och interim inköpschef från EFFSO

Samtidigt som EFFSO fortsatte att kartlägga och arbeta med resterande kategorier först på indirekt och därefter på direkt material genomförde EFFSO en strukturell analys. ”Vi är givetvis intresserade av att göra besparingar men det ingår också i EFFSOs uppdrag att göra en inventering av arbetssätt och processer, ansvar och governance runt inköp”, förklarar Ola.

Utöver det anlitade Lesjöfors en tillfällig resurs från EFFSO i form av en interim inköpschef. Uppgiften var att ta fram strategin samt leda och stötta alla parallella initiativ inom inköp.

Väsentliga besparingar

På de största kategorierna inom indirekt material identifierade EFFSO besparingar på tvåsiffriga procenttal.

”Potentialen visade sig vara enorm. Rent krasst uppnådde vi ett högre resultat på besparingar än jag hade förväntat mig”, berättar Ola. ”Inom vissa kategorier pratar vi om besparingar på tvåsiffriga procenttal.”

Han fortsätter: ”Sedan finns en social intelligens i EFFSOs arbetssätt, en inlyssnande inställning till mina medarbetare, som är viktig för mig. Samtidigt har konsulterna på EFFSO en väldigt effektiv och pragmatiskt strukturerad metodik som gör att man fort kommer fram till riktiga resultat och lösningar. Vi sparar ju också pengar på att det är så eftersom vi snabbt når en högre genomslagskraft!”

Sparade 2000 ton CO2

Kategoriprojektet gasol ledde inte till stora monetära besparingar men den föreslagna omställningen från propangas till biogas kommer att bidra till kraftiga minskningar av koldioxidutsläpp. Lesjöfors sänker sina koldioxidutsläpp för 2023 med 70-90 procent. Det motsvarar mellan 1600-2000 ton CO2.

”Jag är osäker på om vi sparade någonting över huvud taget. Men det hade en sådan enorm påverkan på vårt hållbarhetsarbete” säger Ola, mycket nöjd. ”Övergången till biogasol är ett av många hållbarhetsprojekt inom koncernen som verkligen visar vårt engagemang i den gröna omställningen.”

Ny governance modell för inköp

Ett nytt långsiktigt arbetssätt implementerades. Det innebär att ett antal interna ”drivers” inom Lesjöfors har fått i uppdrag att koordinera inköpen mellan tillverkande enheter som köper samma kategori. Om en fabrik köper in extra mycket av en särskild kategori blir till exempel VD:n en driver för den kategorin. Alla drivers ingår i en grupp som ser till att koordinera även framtida inköp.

En annan syn på inköp

Andra positiva effekter av samarbetet med EFFSO är att förståelsen för vad inköp är och vad det kan bidra med ökat internt inom Lesjöfors.

”Det handlar om leverantörssamarbeten, möjlighet att utveckla vårt erbjudande genom att hitta andra vinklar på inköpet och såklart hållbarhetsaspekten”, säger Ola. ”Det blir en hjälp att förflytta koncernen och bygga en modell framåt som har en direkt påverkan på vårt erbjudande till våra kunder, intressenter, anställda, aktieägare m.m. Arbetet har bidragit till att utveckla koncernen på andra plan som sträcker sig långt utanför inköpsområdet i snäv bemärkelse” avslutar Ola entusiastiskt.