Kundcase Micropower

CBAM-analys ledde till nya insikter inom hållbart inköp hos Micropower

Med starka småländska värderingar och djup spetskompetens är Micropower en världsledande systemleverantör inom batteri och batteriladdning.

Som systemleverantör är Micropower alltid en del av något större, vilket även avspeglar sig i relationen med leverantörer och synen på leverantörskedjan. Inte minst när det gäller hållbart inköp och engagemanget för en mer hållbar värld.

När EUs nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), infördes under hösten 2023 hade Micropower proaktivt analyserat sin leverantörsbas för att kunna agera med tillförlitlig data i utvecklandet av nya kategoristrategier.

Fleet management system. Stor svart väggskärm med olika indikatorer.

CBAM kan potentiellt driva framtida kostnader

Under sommaren 2023 identifierade Micropower att CBAM med stor sannolikhet kommer att påverka framtida kategoristrategier, då det i ett pågående kategoriprojekt visade sig att leverantörsbasen uteslutande befinner sig utanför EU. Micropower valde därför att analysera aktuell kategori och därefter övriga kategorier för att förstå vilka kategorier som eventuellt kommer att påverkas av CBAM.

Bild tagen ovanifrån på två män som står och pratar på ett arbetsgolv.

"Vi ville tidigt skapa oss en bild av vilken påverkan CBAM skulle få på våra framtida kostnader. För att vara så förberedda som möjligt på alla eventualiteter valde vi att proaktivt genomlysa hela vår inköpsvolym redan idag. Även om CBAM endast gäller rapportering idag har analysen gett oss ett försprång i vårt kategoriarbete."

Jens Nyman, VP Procurement på Micropower

CBAM-analysen genomfördes i fyra steg:

Porträtt på en man i skjorta och svart tröja i ett kontorslandskap.

”I dagsläget får man använda schablonberäkningar för rapportering inom CBAM, men redan under 2024 kräver CBAM att 80% av rapporteringen sker med riktig leverantörsdata”.

Andreas Fröberg, Senior Managementkonsult på EFFSO

Ipad som visar olika indikatorer, i händerna på en person.

En CBAM-analys skapar förutsättningar för bättre kategoristrategier

En första CBAM-analys skapar möjligheter för inköp att utveckla både kategoristrategier och leverantörsrelationer. Genom CBAM-analysen kan inköp bygga en grundförståelse för leverantörsbasens hållbarhetsmognad. För mogna leverantörer med hållbarhetsfokus kan det finnas EPD:er (Environmental Product Declarations) dvs. miljövarudeklarationer att arbeta vidare med för att mer precist kunna beräkna framtida CBAM-kostnader.

Moderna inköpsfunktioner tar större ansvar för utsläpp i leverantörsled

I de fall som leverantörer som omfattas av CBAM arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor finns det ofta incitament och driv att minska utsläpp av koldioxid till så låga nivåer att kostnaden för CBAM-certifikat blir så pass låga att de inte påverkar kategoristrategin i stora drag. Är leverantören mindre mogen eller saknar hållbarhetsfokus kan den potentiella kostnadsökningen vara skäl att se över kategoristrategin för att hitta alternativa leverantörer och/ eller produktionssiter inom EU.

”CBAM kan användas både som morot och piska i leverantörsrelationen. För en mogen leverantör kan inköp fokusera på att tillsammans med leverantören fortsätta den inslagna vägen för att sänka miljöpåverkan”, fortsätter Andreas Fröberg, senior managementkonsult på EFFSO. ”För mindre mogna leverantörer kan det vara en hävstång för att driva på omställningen mot lägre utsläpp.”

Oavsett mognaden i leverantörsbasen innebär CBAM att inköp behöver ta ett större ansvar för utsläpp i leverantörsled och utveckla sina strategier därefter. Att sätta upp tydliga processer för analys, kartläggning, rapportering och avveckling av utsläpp i leverantörsled kommer att vara en bidragande faktor till att inköp positivt kan påverka både framtida kostnader som hållbarhetsfrämjande åtgärder hos leverantörer utanför EU.

Micropower är en nyckelspelare i den gröna omställningen

För Micropower har CBAM-analysen erbjudit en faktabaserad kartläggning över nuvarande utsläpp i leverantörsbasen. Samtidigt har beräkningen av potentiella kostnader bidragit till förmågan att utveckla bättre business case för att driva ett aktivt och positivt hållbarhetsarbete.

”Att vi jobbar proaktivt med CBAM går hand i hand med Micropowers mål att vara en nyckelspelare inom den gröna omställningen. Inte nog med att vi levererar system som hjälper till att stötta elektrifiering av industrin, vårt fokus på hållbart inköp visar på att vi är konsekventa i vårt löfte att arbeta för en bättre framtid globalt,” avslutar Jens Nyman, VP Procurement på Micropower.

Om Micropower

Micropower utvecklar, producerar och säljer unika laddningslösningar av batterier och strömförsörjning samt modulära Li-jon-batterier. Varje år levererar Micropower mer än 500 000 batteriladdare, Li-jon-batterier och strömförsörjningsaggregat till kunder och återförsäljare världen över.

Läs mer om Micropower på micropower-group.com/sv.

FAKTARUTA: CBAM

Hållbart inköp och fokus på ESG är högt på agendan för de allra flesta företag, inte minst företag inom EU, där klimatpaketet Fit For 55 har drivit fram en rad nya direktiv. Hållbart inköp skapar tydliga konkurrensfördelar samtidigt som nya regleringar skapar nya utmaningar som inköp behöver hantera. Ett av dessa är CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), EU:s nya gränsjusteringsmekanism för koldioxid.

CBAM trädde i kraft den 1 oktober 2023, och innebär att utsläpp från vissa koldioxidintensiva varor som importeras till EU prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU. De kategorier som omfattas av CBAM är initialt järn och stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el samt vätgas.

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill ni också se över era kostnader eller arbetssätt inom inköp?

Kontakta mig så berättar jag mer!

 

Varför EFFSO?

Vi erbjuder enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.