Taktisk inköpare

En taktisk inköpare har sällan budget och personalansvar men funktionen är en viktig länk mellan det operativa och det strategiska inköpet. Det är en spännande roll som ofta leder till andra möjligheter inom inköp som till exempel inom strategiskt inköp.

Taktisk inköpare, en nyckelroll

Strategiskt, taktiskt och operativt inköp

Inköpsorganisationer innehåller vanligtvis tre generiska roller som har ett nära samarbete men också tydliga och skilda ansvarsområden: strategisk inköpare, taktisk inköpare och operativ inköpare. Om en strategisk inköpare tar fram mål och riktlinjer för företagets inköp och utformar strategier, arbetar en taktisk inköpare med att handla upp det vill säga effektuera inköpsstrategierna och optimera anskaffningslösningar. Orderläggning, leveransbevakning och dagligt problemlösande tar den operativa inköparen hand om.

Taktiskt inköp och upphandling

En taktisk inköpare arbetar med att handla upp. Begreppet upphandling kan definieras såsom de aktiviteter som följer från utskick av förfrågan till slutande av avtal. Upphandlingsarbetet börjar inte sällan långt innan man möter leverantörsmarknaden och det är bara en mindre del av en inköpsfunktions ansvar men oftast är det en del av det taktiska inköpet.

Skillnaden mellan taktiska inköpare och offentlig upphandlare

Den stora skillnaden mellan en taktisk inköpare/upphandlare och en offentlig upphandlare är att offentlig upphandlare måste följa lagen om offentlig upphandling.

Engelska termer för offentlig upphandling som förekommer är ”public procurement”, ”public tendering” eller ”public solicitation”. Titeln kan vara ”procurement officer” eller ”procurement official”. Även inom näringslivet använder man termen upphandling. I allmännyttiga företag som faller under lagarna om offentlig upphandling tillhör offentlig upphandlare den taktiska inköpsfunktionen.

Taktiska inköpare kan på engelska benämnas ”supply manager”, ”procurement manager” eller ”purchasing logistic manager”.

Vad gör en taktisk inköpare?

  • Upphandlar och kontrakterar leverantörer inom olika kategorier på nationell/ internationell nivå. Ser till att flöden fungerar i stort.

  • Gör risk- och konsekvensanalyser ur ett upphandlingsperspektiv samt detaljplanerar upphandlingar, från förfrågningsunderlag till avtalstecknande.

  • Leverantörsutveckling och omförhandling av avtal i de fallen där taktiska inköpare arbetar mer operativt.

  • Bidrar till metod- och verksamhetsutveckling avseende upphandlingsprocesser. Det börjar bli allt vanligare att företag upphandlar och förhandlar via e-auktioner.

  • Samarbetar med strategiska och operativa inköpare, och med interna intressenter som till exempel företagets jurister.

Personliga egenskaper som är bra att ha

  • Arbetsgivare förväntar sig att en taktisk inköpare tar initiativ och arbetar självständigt med fokus på leverans och kvalitet.
  • I en mångfacetterad miljö med många intressenter ställs det höga krav på förmågan att kommunicera och informera, att man är lyhörd för verksamhetens behov och har lätt för att skapa och upprätthålla relationer.
  • Rollen kräver vidare god planering och struktur.
  • För att lyckas i rollen behöver man drivas av att skapa affärsmässigt fördelaktiga lösningar och vara en skicklig förhandlare.

Vad tjänar en taktisk inköpare?

Taktiska inköpare har sällan budget- och/eller personalansvar men rollen är en viktig länk mellan operativt och strategiskt inköp. Ofta är det en språngbräda till andra möjligheter inom inköp som till exempel inom strategiskt inköp.

Medianlönen för inköpare 2021

Det finns olika källor för lönestatistik. Både SCB, Unionen och Lönestatistik.se redovisar lönestatistik för inköpare. Enligt dessa källor låg medianlönen 2021 på mellan 32500 och 42900 kronor i månaden beroende på senioritet, sektor, geografi och kön. Ser man till kön tjänade kvinnliga inköpare i genomsnitt tio procent mindre än deras manliga motsvarighet.

Det finns även andra variabler man kan studera men storleken på underlaget kan variera kraftigt.

Uthyrning och rekrytering av taktiska inköpare

EFFSO är ett konsultföretag helt inriktat på inköp: vi rekryterar inköpare, hyr ut inköpare, utbildar inköpare och stöttar inköpare i att genomföra kategori- eller förändringsprojekt. Vi erbjuder även digitala verktyg för inköp och har utvecklat inköp-som-tjänst.

Hög leveransförmåga

Inom interim jobbar vi med en kombination av anställda inköpskonsulter och konsultnätverk för att säkerställa att vi har hög leveransförmåga. I vårt nätverk finns både taktiska inköpare och en rad andra inköpsroller. De har erfarenhet av olika branscher och kategorier, mycket indirekt material och tjänster men även nischade kategorier som till exempel butiksinredning.

Titeln är bara en indikation

Oavsett om behovet är en interim lösning eller rekrytering handlar vårt jobb om att matcha rätt person till rätt jobb, vilket kan vara relativt komplext inom inköpsvärlden. Även om det till synes är tydligt vad en strategisk, operativ respektive taktisk inköpare förväntas göra är titeln ofta bara en indikation på vad rollen innebär och den varierar i relation till hur inköpsorganisationen ser ut i övrigt. Dessutom finns det specifika särdrag i olika branscher där det råder stora skillnader mellan tillverkande företag, bygg- och fastighet, retail och offentlig sektor.

Mognadsgraden varierar

Mognadsgraden mellan olika inköpsfunktioner varierar också. Rör det sig om en reaktiv funktion eller lyckas man driva sina frågor ur ett proaktivt perspektiv? Lägg till faktorer som olika lönenivåer, företagskultur och krav på specifika personliga egenskaper så är det enkelt att förstå att det fort blir komplext. Det är därför man med fördel nyttjar företag med expertis inom området. Vi på EFFSO som arbetar med att intervjua och driva rekryteringsprocessen har bakgrund inom såväl rekrytering som olika inköpsroller. Det gör att vi vet vad som förväntas både av kandidat och kund. Ta gärna ett förutsättningslöst samtal med oss så berättar vi mer!

Vanliga frågor

1. Vi behöver förändra processer, organisation och arbetssätt inom inköp, kan ni hjälpa oss?

Ja, vi har stor erfarenhet av att hjälpa företag att utveckla sin processer, metoder och arbetssätt inom inköpsområdet. Ofta startar ett sådant arbete med någon form av inköpsdiagnos.

2. Vi tror det finns en besparingspotential i flertalet av våra kategorier, hur realiserar vi detta?

I de flesta fall realiseras besparingarna genom ett strukturerat och metodiskt kategoristyrningsarbete. Våra konsulter kan hjälpa er att driva sådana projekt.

3. Kan ni hjälpa oss att införa ett strukturerat och faktabaserat arbetssätt?

Ja, vår modell bygger på en kombination av konsultinsatser i konkreta kategoriprojekt kombinerat med coaching och utbildning av er personal.

4. Hur ser er ersättningsmodell ut?

Vi debiterar en timkostnad för vårt arbete. I tydligt definierade projekt kan vi också göra modeller som innebär att vi delar risk med våra kunder.

5. Vi har redan en välutvecklad inköpsorganisation, vad kan ni tillföra?

Vår erfarenhet är att de flesta inköpsorganisationer kan prestera ännu bättre och det kan vi hjälpa er att göra.

6. Har ni även kompetens inom direkt material?

Vad som är direkt material varierar mellan olika organisationer. När det gäller klassiska kategorier såsom råvaror, elektronikkomponenter eller andra kategorier kopplade till produktion har vi gedigen kompetens inom dessa områden.

Varför EFFSO?

EFFSO Upphandling

1. Enastående kunskap

Vi är fokuserade på inköp och har enastående kunskap inom alla delar av inköpsområdet. Vi har kunskaper både inom indirekt och direkt material, för att inte tala om spendanalys. Kompetensen spänner över alla typer av kategorier och vårt breda intellektuella kapital är byggt runt en väl genomtänkt uppsättning verktyg, mallar och metoder.

2. Vi skapar bestående resultat

Vi är ”doers” och specialister. Vi arbetar i team tillsammans med er för att faktiskt få jobbet gjort och skapa resultat. Vi har gärna en långsiktig relation med er för att säkra långsiktiga resultat och ett kontinuerligt inflöde av expertkunskap. Vi hjälper er med rätt typ av verktyg för att ni själva ska kunna hantera alla förbättringar och förändringar över tid.

Excel för inköpare

3. Bättre ekonomiskt utfall

Vi levererar realiserade besparingar och vi ser till att ni får ut bästa möjliga avkastning mot nedlagt antal arbetstimmar. Vi levererar ett starkt business case med fokus på ROI och avgifter knutna direkt till resultat. Vårt gemensamma fokus på finansiella resultat och överföring och uppbyggnad av kunskap i ert inköpsteam levererar bestående effekt.

Älskar du inköp som vi gör? Se våra lediga jobb här!
EFFSO whitepapers

Ladda ner ”Effektiv spendanalys”

Vi försöker löpande att sammanfatta våra tankar i s k white papers. ”Effektiv spendanalys” är en de mest nedladdade rapporterna vi tagit fram. Där rekommenderar vi inköpsfunktioner som inte har hög datakvalitet att alltid börja med att skapa en spendanalys utifrån tillgänglig data och först därefter analysera behovet av nya order- och fakturarutiner. Detta eftersom nyttan med en tidig spendanalys på kategori- och leverantörsnivå är mycket hög och eventuella beslut om nya administrativa rutiner måste fattas baserat på många fler aspekter än behovet av uppföljning. Läs den eller utforska våra andra white papers genom att klicka på länken nedan.

Du måste fylla i en giltig e-postadress.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Se alla White papers ›