Nyheter 

Referat av CPO Round Table 2023

Årets CPO Round Table bjöd återigen på mycket intressanta presentationer. Första dagen vigdes åt externa talare som satte kontexten för årets tema, ”Riskhantering i en föränderlig värld”. Ett 30-tal CPOs från svenska organisationer fick lyssna på Mike Winnerstig, Robert Bergqvist och Jonas Berggen samt ta del av tre case från verkligheten. Allt detta kryddat med sedvanligt nätverkade och diskussioner i mindre grupper. Här summerar vi kort varje del.

EFFSOs CPO Round Table är ett årligt event där vi brukar samla ett drygt tjugotal CPO:er och inköpsdirektörer inom en rad olika sektorer som får lyssna på spännande talare och dela med sig av såväl utmaningar som konkreta erfarenheter. I år var det fler CPOs än någonsin tidigare som kom för att nätverka och utbyta erfarenheter kring temat ”Riskhantering i en föränderlig värld”.

Vi fortsatte traditionen med att låta externa talare inleda eventet och ge sin syn på ämnet. Dr. Mike Winnerstig, enhetschef på avdelningen för Säkerhetspolitik på FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut, Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, och Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv, höll varsin presentation och sammanstrålade sedan i en paneldiskussion modererad av Mattias Hultheimer, koncernchef för EFFSO Group. Här följer en kort summering av varje del.

Det globala geopolitiska läget och konsekvenserna för näringslivet

Varför befinner vi oss i en tid med krig, konflikter och stormaktsmotsättningar? Vad hände med idén om ”historiens slut” och tron på att världens framtid är liberal och företagarvänlig (tankar som rådde i slutet på 90-talet)? Väpnade konflikter borde vara ekonomiskt irrationella och internationell interdependens borde främja fred. Dr. Mike Winnerstig, enhetschef på avdelningen för Säkerhetspolitik på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har svaret. Så länge som länder är olika stora och olika starka, så länge som det saknas en världsregering/ världspolis och statens överlevnad är dess basala mål kommer maktbalanspolitik vara det centrala medlet. Internationellt politiskt liv styrs därför av rädsla, misstänksamhet och osäkerhet och stater agerar kortsiktigt och egoistiskt. Krig är förvisso ingen naturnödvändighet men kommer att vara ständigt återkommande ”därför att det inte finns något som stoppar dem”.

Mike gick även igenom var de kommande konflikterna väntas uppstå i framtiden, de geopolitiska utvecklingarna i olika delar av världen samt konsekvenserna för såväl internationell handel som näringsliv. Företag och företagare behöver förstå den geopolitiska riskpotentialen före, under och efter stora investeringar. Det blev också tydligt för oss att geopolitisk logik inte är detsamma som ekonomisk logik. Den styr inte allt men mycket mer än vad som är känt!

Att navigera efter stjärnorna under molnig himmel

Vår andra talare var inte mindre än Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, som efter Mike Winnerstigs genomgång av de säkerhetspolitiska riskerna i världen fick i uppdrag att prata om omvärldsrisker ur ett finansiellt makroperspektiv.

Världen befinner sig i vad Robert kallade för ”polykrisens tidsålder”. En ”polykris” består av flera parallella systemkriser samtidigt där helheten är farligare än summan av delarna, eftersom varje enskild kris eskalerar och förvärrar andra samtidiga kriser. Säkerhetspolitiken är en av dessa kriser, men där finns även klimatet, nya framtida pandemier, ”hotet” från AI och den möjliga risken för en ny global finanskris. Sådana samverkande systemkriser leder till stor osäkerhet och låg förutsägbarhet. Även den nya industripolitiken som börjat föras med ett större inslag av politiska ingrepp bidrar till oförutsägbarheten. Vill du läsa mer om polykriser kan vi tipsa om Procurement Magazine’s ”10 lessons from CPOs on the polycrisis”.

Vidare gick Robert igenom SEB:s senaste bedömning vad gäller inflation, konjunktur och ränteläget i världen. Den sammantagna bilden är att det finns förhållandevis goda chanser att undvika en ekonomisk hårdlandning. Särskilt i USA även om osäkerheten är större i andra delar av världen. I Sverige, där (BNP-) tillväxten sjönk under 2023, förväntas den öka (lite) 2024 för att sedan öka med 2,5 procent under 2025. En förväntad mjuklandning av konjunkturen följt av en relativt blygsam återhämtning ökar oddsen för att centralbankerna inleder räntesänkningar. Vi har förmodligen inte nått räntetoppen än som förväntas hamna i december 2023 men mycket pekar på att inflationen fortsätter att sjunka och att världens centralbanker gradvis börjar sänka styrräntorna under andra halvan av 2024 för att sedan fortsätta under 2025. För en uppdaterad prognos, se SEB:s Nordic Outlook från november 2023.

Risker i värdekedjan

Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv, fick vidare i uppdrag att belysa hur omvärldsriskerna påverkar leverantörskedjan.

Världen har gått från allmän, politisk konsensus om att ökad handel inte kan vara något annat än ”win-win” till ökad protektionism och nationalism dvs. trumfar ekonomin i delar av världen. Jonas nämnde specifikt tre faktorer som påverkar handeln. Synliga orättvisor i samhället som banar väg för protektionism, klimatkrisen som gör att många funderar på om hållbarhet och ekonomisk tillväxt verkligen går ihop och geopolitiska konflikter där handeln har börjat användas som vapen.

Effekterna för företagens värdekedjor kan bli allt från minskad handel/ globalisering till kortare värdekedjor, reshoring/ friendshoring, lageruppbyggnad och diversifiering. Och en av de stora utmaningarna som togs upp under presentationen och i diskussionen efteråt: kommer kunderna att vilja betala det högre priset som ökad politisk risk, säkerhet och compliance innebär? Företag står inför ovanligt många osäkerheter under en lång tid framöver, det var ett av Jonas slutord. Men han hade också ett annat viktigt medskick till alla närvarande inköpschefer. Glöm inte att företag kan och bör vara med att påverka politiken på EU-nivå när det gäller till exempel utformningen av direktiv.

H&M: Från reaktiv riskhantering till aktiv riskhantering

En av de mest uppskattade inslagen på våra CPO Round Table event är olika case. Att få höra hur andra CPO:er tar sig an olika utmaningar är oerhört värdefullt för deltagarna. Den här gången hade vi den stora äran att få lyssna på Anna Erasmie, Head of NCG (Non-Commercial Goods) Procurement på H&M Group. På ett oerhört inspirerande sätt berättade hon hur H&M gått från reaktiv krishantering till aktiv riskhantering. Några insikter som vi plockade upp:

 • Se till att kommunicera internt att riskhantering kan leda till möjligheter: Genom att aktivt arbeta med risker kan man möjliggöra till exempel en stabil leverantörsbas, hög kvalité, compliance och leveransprecision.
 • Fokus på leverantörsbasen: Globala varumärken som H&M har ett ansvar att vara förebilder men de har även ett ansvar för att bidra till att minimera riskerna kopplade till varumärket. Här kan inköp påverka genom att systematiskt arbeta med leverantörsbasen.
 • För att kunna bli mer proaktiv i sin riskanalys valde H&M att utgå från ett Supplier Lifecycle Management (SLM) perspektiv vilket är bredare än SRM. På så vis kan de adressera olika risker under olika stadier av leverantörsrelationen, från sourcing till utfasning.
 • Ett tvärfunktionellt och iterativt arbetssätt samt en SharePoint med material strukturerat i de olika SLM stadierna har varit några av framgångsfaktorerna. Kompletterat med styrning och coachning av medarbetare. Och inte minst ett fokus på att känna sina stakeholders och förstå deras drivkrafter.
 • Arbeta med förändring och kommunikation för att skapa en kultur där inköp ses som möjliggörare snarare än ”bara” riskidentifierare.

Så hanterar Saab risk

Case nummer två på CPO Round Table 2023 var inte mindre än Saab representerat av Kristofer Ternstedt, CPO och Head of Group Procurement.

I en decentraliserad global inköpsorganisation med flera hundra medarbetare finns alltid risken att det uppstår silos och reaktiva arbetssätt. Efter en intern nulägesanalys av inköpsverksamheten sjösatte Saab en förändringsplan med riskminimering som en av arbetsströmmarna. Utöver det etablerades en ”centre-led” struktur med en matrisorganisation. Tre key take-aways:

 • Det nya ”normala” kräver att inköp anpassar sig till omvärldsförändringar och proaktivt hanterar risker och krav. Med allt som sker kommer det knappast bli lättare. Inköp måste ”gilla” läget och anpassa sig.
 • Vi måste arbeta för att göra våra leveranskedjor mer motståndskraftiga. Det kan innebära att man kanske måste överge JIT och globala leveranskedjor. Arbeta proaktivt med att identifiera risker. Ta fram en sourcingstrategi som förutom kvalitet och cost-efficiency även fokuserar på hållbarhet, innovation och riskminimering. Involvera leverantörerna i arbetet.
 • Automatisering och digitalisering är centrala inslag för att öka effektiviteten och hantera utmaningarna. Har man data kan man ta aktiva beslut.

Avslutningsvis, trots komplexiteten och utmaningarna, är fokusområden som hållbarhet, risk och digitalisering spännande frågor för inköp att arbeta med. Inköp är kul, avslutade Kristofer sin presentation. Vi håller med till hundra procent!

Hanteringen av högriskkategorier hos LKAB

Det avslutande kundcaset på EFFSOs CPO Round Table i höstas presenterades av Mats Stålnacke, Head of Sustainable Purchasing på LKAB Group. Mats talade om vikten av att hantera risker för att minimera exponering i en volatil affärsvärld. En av Mats lärdomar var vikten av att skapa en gemensam samsyn inom bolaget när det gäller risk – att hela bolaget förstår risk ur såväl ett ESG- som ett inköpsperspektiv. I alltför många bolag hanteras dessa två riskgrupper i silos och det finns starka incitament att homogenisera processen för att undvika dubbelarbete. 

Tillsammans med Per Martin Elmgren, senior managementkonsult på EFFSO, gick Mats igenom hur LKAB systematiskt arbetar med att identifiera riskkategorier. För identifierade riskleverantörer skapas kategorispecifika handlingsplaner för att dels minimera risker, dels säkra leveranskapacitet. För de inköpsavdelningar som aktivt och systematiskt vill arbeta med riskhantering skickade Mats och Per-Martin med följande råd: 

 • Säkerställ att det finns en gemensam riskdefinition inom bolaget.
 • Skapa en cirkulär riskhanteringsmodell som gör det möjligt för uppföljning och utveckling, riskhantering är inte en engångsaktivitet utan det är ett ständigt pågående arbete.
 • För inköp gäller det att vara noggrann när det gäller prioritering mellan de olika målområden (kommersiellt, uppföljning, hållbarhet, säkerhet, försörjning) som inköp hanterar
 • Arbeta tvärfunktionellt och var aktiv i samarbetet mellan funktioner, sektioner och roller. Här har inköp ett bra utgångsläge då man ofta jobbar tvärfunktionellt inom kategoriprojekt.
 • Riskhantering är ständigt i utveckling, jobba aktivt med löpande utbildningsaktiviteter samt utveckla forum och roller (beställare, interna staber/stöd, inköp) för att driva arbetet vidare.

Tack!

Men CPO Round Table är inte bara en serie talare. Mycket tid ägnades åt gruppdiskussioner och nätverkande. Men vi hann med en (rolig!) quizz innan maten på temat risk och riskhantering. Tack till alla deltagare, talare, Thoresta Herrgård och alla andra som bidrog till att göra CPO Round Table 2023 till ett mycket lyckat event. Som tack till alla talare har vi skänkt pengar till Röda Korset för deras arbete på plats i Ukraina. Är du nyfiken på förra årets CPO Round Table, finns det summerat här.