Digitalisering

Utmaningen med att digitalisera inköpsprocessen

Vi har lång erfarenhet av digitalisering inom inköp

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill du veta mer om digitalisering av inköp eller någon av våra andra konsulttjänster?

Kontakta mig så berättar jag mer!

När inköpssystemen inte hänger ihop

Det finns en uppsjö av olika typer av teknologier och system på marknaden som kan stötta inköpsfunktionen på en mängd olika sätt, från att underlätta orderläggning, förbättra leverantörssamarbete, identifiera risker till att skapa transparens och visibilitet genom hela processen.

Idag har de flesta inköpsfunktioner någon form av digitalt stöd, vanligast i form av spendanalys, orderläggning och kontraktshantering. Många inköpsfunktioner arbetar även direkt i de moduler som stöttar inköpsprocessen i sina affärssystem. Tyvärr kostar en splittrad och osammanhängande systemflora ibland mer än den smakar. Data behöver ibland flyttas manuellt, eller registreras flera gånger, samtidigt som användare måste lära sig att nyttja olika system på bästa sätt.

En tydlig digitaliseringsstrategi tar höjd för användbarheten av systemen för att säkerställa att investeringen nyttjas på bästa sätt och skapar mervärde för hela organisationen.

Två unga kvinnor ser tillsammans på en skärm.

Analys, kartläggning samt prioritering av kundbehov

EFFSO börjar alltid med en grundlig översyn av det befintliga systemlandskapet, dels för att identifiera hur systemen används idag, dels för att kartlägga hur de kan passa in för att optimalt stödja önskade inköpsprocesser. Steg två är att kartlägga och analysera de olika inköpsprocesser och arbetsflöden som stöds av dessa system. Oftast gör vi detta genom intervjuer med nyckelintressenter, enkäter samt i vissa fall även processanalyser.

I steg tre identifierar vi luckor eller områden för förbättring för att kunna prioritera behoven. EFFSOs djupa förståelse för inköpsprocessen gör det möjligt för oss att skapa en detaljerad bild av kundens affärsbehov, samtidigt som det identifierar potentiella flaskhalsar och smärtpunkter. I detta steg ser vi även till att koppla även digitaliseringsstrategin mot företagets strategiska mål.

IT-strategi, arkitektur och roadmap

När vi rett ut var vi är och vart vi är på väg är det dags att fundera på hur vi tar oss dit. Genom att kombinera analysen av det nuvarande systemstödet med en prioritering av kundens behov, kan EFFSO stötta kunden att utveckla en roadmap för framtida systemförbättringar. Vi hjälper kunden att beskriva den serie av initiativ som åtgärdar de identifierade luckorna och stöttar kundens strategiska mål.

Här behöver vi svara på ett antal grundläggande frågor som vi kan kalla designparametrar för att kunna definiera en digitaliseringsroadmap. Dessa designparametrar känns igen från andra IT-inköpsprojekt:

Ska vi bygga eller köpa? Ska våra system finnas i molnet eller ska dessa driftas lokalt bakom en brandvägg? Finns det någon föredragen teknologi inom affärssystem? Ska inköpssystemet vara koncerngemensam eller ska det vara decentraliserade eller lokala lösningar? Arbetar inköp efter standardiserade ramverk eller kräver organisationen unika processlösningar? Finns det fördelar med att satsa på en full-suite-lösningen eller finns det värde i att satsa på best-of-breed lösningar?

När EFFSO hjälper till att skapa en digitaliseringsstrategi och roadmap analyserar vi även systemberoenden och integrationspunkter. Det är också viktigt att lägga tid på att skapa en tydlig bild och analys av hur masterdata-hantering ska ske.

När väl svaren på dessa frågor finns på plats, finns det ett tydligt ramverk kring vilken en digitaliseringsstrategi kan ta form och med hjälp av den definierade målbilden kan en första marknadsanalys göras för att skapa en long-list av potentiella systemlösningar.

Tillsatta jobba EFFSO

Val av system, systemleverantör och upphandling

När systempusslet är lagt och ett önskat systemlandskap och en digitaliseringsroadmap finns på plats är det viktigt att driva själva inköpsfasen professionellt. Här är det viktigt att inte missa att sätta potentiella lösningar i händerna på blivande användare. Innan vi ger oss ut på marknaden är det också viktigt att vara noggrann med att definiera sin kravbild. Det kan också vara på sin plats att sätta ett utvärderingsteam för att inte missa några viktiga detaljer – att välja ett potentiellt framtida verktyg kräver ofta att flera olika perspektiv tas i beaktning.

EFFSO rekommenderar att sätta en tydlig utvärderingsmodell, vår erfarenhet är att användbarhet bör skattas högt, oftast högre än avancerad funktionalitet. I utvärderingsmodellen är det också viktigt att få svar på hur den potentiella lösningen automatiserar ett typ-case, dvs repetitiva processer som görs ofta. Man kan likna det vid att det är motorvägen som ska asfalteras inte småvägarna. När det gäller kravspecifiktionen är det viktigt att hålla den på en relativt hög nivå, undvik att fastna i fällan där ni detaljstyr hur systemet ska fungera, rikta istället blicken mot värdeskapandet.  Då är det enklare att ställa olika system mot varandra när dessa utvärderas.

Fördelen med att upphandla med fokus på värdeskapande snarare än detaljfunktionalitet är att det är enklare att få en fullgod känsla för hur väl det potentiella systemet stöder existerande och framtida inköpsprocesser. Dessutom bäddar detta för en betydligt enklare implementationfas. Användarvänliga system brukar dessutom vara betydligt enklare att implementera. Eftersom ni har haft med ett referensteam av användare som fått vara med och fatta beslutet, så har ni också säkerställt att ni har ett antal motiverade systemambassadörer ute i organisationen. Dessa kommer ni ha stor nytta av i implementationsfasen.

Jobbintervju

Implementation och go-live

När det gäller implementation och go-live så skiljer sig metodiken beroende på vilken typ av system som ska implementeras i organisationen. Är det ett verktyg som exempelvis contract management eller spendanalys så är det ofta en begränsad målgrupp som ska nyttja funktionaliteten, är det istället e-procurement eller supplier management är det troligtvis en större grupp användare som behöver använda systemet.

Oavsett system brukar EFFSO förorda en modell och ett tankesätt som fungerar väl som bas oavsett system. I denna modell är det viktigt att se implementationen i två huvudsakliga dimensioner: innehåll och användning.

För en lyckad implementation så är det viktigt att systemet är fyllt med väsentligt innehåll vid go-live. Innehållet skiljer sig så klart åt beroende på system – men det kan liknas vid en lansering av en ny butik, det gäller att det finns någonting på hyllorna när de första kunderna kommer in genom dörren. Här är det exempelvis av stor vikt att arbeta aktivt med exempelvis leverantörsaktivering när det gäller e-procurement och att verkligen säkerställa att alla avtal finns på plats i ett contract management system. Det är också viktigt att all master data är integrerat så att systemen inte lider av brist på korrekt basinformation om leverantörer.

Den andra dimensionen knyter ofta an till den förändringsresa som organisationen står inför när nya processer och verktyg introduceras. Nya verktyg och system kräver ofta nya beteenden och nya sätt att arbeta. I denna dimension är det viktigt att arbeta aktivt med kommunikation och i de fall de behövs utbildning. Det är viktigt att använder inte bara har lärt sig den nya funktionaliteten utan även har en grundläggande förståelse för värdet som skapas när det nya verktyget används. Det kan även vara viktigt att sätta upp tydliga mål och mätetal samt processer för att följa upp avvikelser.

Att ändra beteende är ett long-game – det är ett maraton som ska springas så uthållighet är en viktigt aspekt i ett implementationsprojekt.

Extrem närbild på två manliga händer som skriver på en bärbar dator.

Kontinuerlig förbättring

När väl det nya systemet eller verktyget väl är på plats är det viktigt att se till att såväl nyttjandet som den använda funktionaliteten kontinuerligt förbättras. Detta görs enklast genom att steg för steg mäta effekten och kvaliteten av systemet och användarnöjdheten hos slutanvändarna. Även om det finns specifika sätt att arbeta beroende på typ av system så rekommenderar vi att följande steg finns med i processen.

1. Tydligt definierade mål och mätetal
2. Insamling av åsikter och insikter från slutanvändare och referensgrupper
3. Analys och prioritering av förbättringsmöjligheter
4. Planering av förbättringsaktiviteter
5. Tydlig kommunikation av planerade aktiviteter

Genom att kontinuerligt och strukturerat arbeta med förbättringar av nya system och verktyg minimeras risken av felinvesteringar och missnöjda användare som överger det nya arbetssätten och återgår till invanda mönster. Insamling av insikter kan göras genom enklare enkäter, men även genom workshops och intervjuer. Det är dock väldigt viktigt att användare kontinuerligt får information om att det finns ett förbättringsprojekt som tar vara på deras kunskap, insikter och samtidigt fångar upp potentiell innovation.

System och verktyg som ofta används av inköp för att öka effektiviteten

Spendanalys: Spendanalysverktyg används för att analysera och hantera organisationens inköpsvolym (spend). Spendanalys ger inköpsfunktionen insikt i inköpsmönster, kostnadsstrukturer och leverantörsbas för att identifiera besparingsmöjligheter och optimera inköpsprocesser.

E-sourcing: E-sourcing effektiviserar och automatiserar upphandling, ofta inkluderas processteg som exempelvis leverantörsidentifiering, förhandling och kontraktshantering. Genom att använda e-sourcingverktyg kan inköp förbättra effektiviteten, transparensen och konkurrenskraften i sina upphandlingar, vilket ofta leder till bättre leverantörsval och tydliga kostnadsbesparingar.

E-procurement: Avropssystem som oftast används för indirekt material, digitaliserar inköpsprocessen och inkluderar ofta funktionalitet som exempelvis online-kataloger, leverantörsportaler och automatiserade godkännandeflöden.

Contract management: Ett kontrakthanteringssystem stöttar skapandet och lagring av leverantörskontrakt. Ofta finns det också funktionalitet som förbättrar hanteringen av kontraktsvillkor och förnyelse av kontrakt.

Supplier Relationship Management (SRM): SRM-system digitaliserar hanteringen av leverantörsrelationer och underlättar aktiviteter som leverantörsaktivering (onboarding), leverantörsrevisioner och utvärdering av leveranskvalitet.

Supplier Performance Management (SPM): Genom SPM-system kan inköpsorganisationen få bättre kontroll på sin leverantörskedja och mäta övergripande nyckeltal (KPI:er). SPM underlättar spårning av leveranssäkerhet och produktkvalitet. SPM kan också stötta övergripande hantering av leverantörsrelationer.

Riskhanteringssystem (Supplier Risk Management): Riskhanteringssystem stöttar inköp vid bedömning och hantering av leverantörsrelaterade risker. Oftast används de för att övervaka finansiell stabilitet, efterlevnad av regler och bestämmelser, geopolitiska risker och störningar i leverantörskedjan.

Hållbarhetssystem (ESG): Hjälper inköpsorganisationer att övervaka, mäta, analysera och hantera hållbarhetsinitiativ i leverantörskedjan. Systemen gör det möjligt för inköp att följa och förbättra sina leverantörers ESG-arbete.

Video play button

EFFSO Webinar:  Så lyckas ni med digitalisering av inköp

Affärsprocesser digitaliseras hela tiden. Samtidigt är många digitaliseringsprojekt fortfarande i sin linda. Det gäller organisationer i allmänhet och inköpsfunktionen är inget undantag. I detta webinar går Andreas Bivall, managementkonsult med fokus på digitalisering av inköp, igenom framgångsfaktorer och fallgropar vid digitalisering av inköp samt djupdyker i vilka processer som kan vara smidigast att digitalisera.

Här hittar ni flera av våra webinars: EFFSOs inköpswebinars

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.