Hållbart inköp

Att skapa förutsättningar för bättre affärer och en bättre värld

Porträtt på en blond kvinna i röd kavaj som ser in i kameran och ler.

Vill ni veta mer om våra tjänster för hållbart inköp?

Jag berättar gärna mer!

 

Jenny Vårlid

Chef Affärsutveckling EFFSO AB

Strategi for hållbart inköp

En strategi för hållbart inköp integrerar miljömässiga och sociala aspekter samt bolagsstyrning (ESG: Environment, Social and Governance) i inköpsprocessen för att minimera negativa påverkningar och främja positiva resultat.

EFFSOs metodik för att ta fram en strategi för hållbart inköp innefattar mer än bara utvecklingen av själva strategin. Den identifierar även behov när det gäller verktyg, processer och metoder, organisation och kompetensutveckling samt uppföljning och relevanta nyckeltal.

Som i de flesta transformationsresorna startar vi med att utvärdera den aktuella situationen för att identifiera förbättringsområden – exempelvis genom en strukturell analys. Analysen gäller ofta hela inköpsområdet men vi lägger särskilt fokus på  leverantörskedjan för att säkerställa att organisationen kan leva upp till regler och lagkrav, val och utvärdering av leverantörer, livscykelpåverkan, etiska metoder samt möjligheter till innovation och samarbete med leverantörer.

Det är ofta är utmanande att driva förändring och det är viktigt att hålla värdeskapandet av det långsiktiga målet i sikte. EFFSO har en bevisad erfarenhet av inköpstransformation och tillför en mängd förändringslednings- och transformations-best practice till strategiprocessen.

Due Diligence och riskhantering

Due Diligence inom hållbart inköp syftar till att identifiera, förhindra, begränsa och redovisa ett företags eller en organisations negativa påverkan på mänskliga rättigheter och miljö (ESG) i leverantörskedjan. Direktivet som EU-kommissionen har presenterat, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, förväntas klubbas under 2024 och därefter implementeras som lag i medlemsländerna.

Övergripande innebär direktivet att företag behöver sätta upp policies och processer som identifierar och utvärderar risker för negativ påverkan i leverantörsled samt arbeta aktivt för att förhindra och begränsa den negativa påverkan. Utvärderingen behöver följas upp och resultatet behöver kommuniceras. Dessutom behöver företag aktivt arbeta för eller samverka med sin leverantörsbas för att den negativa påverkan upphör.

EFFSO har utvecklat en robust metodik för att identifiera risker i leverantörskedjan som gör det möjligt för inköp att skapa tydliga processer för att hantera dessa på ett hållbart sätt. Metodiken ligger i linje med kategoristyrning och skapar möjligheter till en koncerngemensam riskdefinition för att underlätta samverkan mellan inköp, miljö och legal. Processen är cirkulär vilket ger inköp möjlighet att kontinuerligt utvärdera arbetet och på ett strukturerat sätt hantera risker inom flera dimensioner (miljömässig, etisk, finansiell, försörjningsrisk och social). Samtidigt skapas förutsättningar för standardiserad rapportering och kontinuerlig leverantörsutveckling för att motverka negativ påverkan och minimera risker.

Här kan ni ta del av vårt senaste webinar kring Riskhantering inom inköp. Vi har även skrivit om hur Due Diligence kan vara ett kraftfullt verktyg när det gäller riskminimering vid onboarding av nya leverantörer på EFFSO Tools.

Webinar: Vad innebär CSDDD för inköp

CSDDD är ett nytt direktiv från EU för Due Diligence avseende miljö och mänskliga rättigheter i leverantörsled. EFFSOs managementkonsulter Gabriella Hamner och Martin Larsson går igenom hur CSDDD påverkar inköpsfunktionen och fördjupar sig i de krav som direktivet ställer på Due Diligence i leveratörskedjan samt ger tips på hur man kan agera proaktivt för att underlätta implementering av nya processer, metoder och policies.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Analys av CO2-avtryck i leverantörsled

En miljöspendanalys är en utveckling av den klassiska spendanalysen, där man adderar miljöindikatorer för att visualisera miljöpåverkan i form av CO2-avtryck i leverantörsleden på kategori- och leverantörsnivå. En miljöspendanalys ger inköp insikter och möjligheter att påverka hållbarhetsarbetet i organisationen.

Många organisationer börjar få koll på sina interna utsläpp men det är få organisationer som har börjat att adressera leverantörskedjans utsläpp. I en miljöspendanalys tillför man data i form av miljöindikatorer till en existerande spendanalys. På så sätt skapas en nulägesbild av utsläpp i leverantörsledet som sedan ligger till grund för prioritering av förbättringsarbetet utifrån ett kategoriperspektiv. Läs mer om Miljöspendanalys.

Att analysera och förstå sina CO2-avtryck är också av yttersta vikt för företag som omfattas av EUs nya direktiv kring klimatintensiva produkter: CBAM. CBAM är EUs nya klimatjusteringsmekanism för koldioxid, och påverkar företag importerar koldioxidintensiva varor som producerats utanför EU. CBAM bygger på ett certifikat som innebär att varor producerade utanför EU prissätts på samma sätt som varor producerade inom EU. CBAM trädde i kraft i EU den 13 juni 2023 och är en utveckling av den nuvarande handeln med utsläppsrätter. För att förstå de potentiella kostnaderna som detta kan skapa, kan en CBAM-analys göras som gräver djupare i företagets spend med fokus på de kategorier som innefattas av CBAM (för nuvarande järn och stål, cement, gödningsmedel, aluminium, el samt vätgas).

På EFFSO Tools finns ett par artiklar som beskriver CBAM mer i detalj (Vad är CBAM och varför måste inköp agera?), samt ger tips på hur inköp proaktivt kan agera för att säkerställa att potentiella merkostnader inte kommer som en överraskning eller inte uppstår alls (Sju tips till inköp för att möta kraven från CBAM).

 

Bild tagen uppifrån på en barrskog, mitt i bilden går en väg. Träden är gröna med undantag för några som är vita.

Vi har jobbat länge med miljöfrågorna och jag upplever att vi har kämpat länge med att nå resultat. Projektet med EFFSO har gjort att vi kommit igång och faktiskt fått framdrift i det arbetet.

MARLENE SAHIBZADA, UPPHANDLINGSCHEF PÅ HÄRRYDA KOMMUN

Kategoriprojekt med hållbarhetsfokus

Genom att implementera en strategi för hållbart inköp inom kategoristyrning och i kategoriprojekt kan företag och organisationer bidra till förbättrad miljö, socialt ansvarstagande och långsiktig etisk bolagsstyrning (ESG: Environment, Social and Governance). Följden är ofta att riskerna i leverantörskedjan minimeras samtidigt som varumärket stärks.

Organisationer som har implementerat ett kategoristyrt arbetssätt har ofta väldigt goda förutsättningar att arbeta med ESG-frågeställningar kopplade till leverantörskedjan. Det kategoristyrda arbetssättet är tvärfunktionellt och tar ett brett perspektiv kring hur leverantörsbasen på bästa sätt kan leverera värde till den egna organisationen.

En av nyckelaktiviteterna är att utveckla kriterier för leverantörsval som inte bara baseras på kostnad och kvalitet, utan även tar hänsyn till miljö och social påverkan. Genom att utvärdera potentiella leverantörer med dessa kriterier i sourcingprocessen säkerställer inköp att potentiella leverantörer lever upp till och följer företagets hållbarhetsmål.

En annan aspekt att beakta är att ta hänsyn till produktens livscykel, från utvinning av råmaterial till återbruk- och avfallshantering. Hållbart inköp via kategoristyrning möjliggör inte bara val av produkter med lägre miljöpåverkan och längre livscykler, det uppmuntrar också leverantörer att anta principer för cirkulär ekonomi. Detta skapar möjlighet för inköp att dra nytta av potentiell innovation i leverantörskedjan och stärker potentiellt samarbete med leverantörsbasen.

EFFSO har utvecklat metoder för kategorihantering som inkluderar hållbarhetsaktiviteter och kriterier för hållbarhet i sourcingprocessen. Över femton års erfarenhet av kategoristyrning och kategoriprojekt har gjort att vi har byggt upp en omfattande kunskapsbas inom såväl indirekt- som direktmaterial som vi kan dra nytta av för framgångsrik sourcing med hållbarhetsfokus. Ni kan läsa mer om hur hållbar och cirkulär upphandling fungerar i praktiken i vårt kundcase med Härryda Kommun.

Närbild på grönt buskage och med solstrålar som syns igenom löven.

Kostnadsbesparingar och ökad effektivitet

Hållbart inköp fokuserar ofta på att minska avfall/spill, optimera resursanvändning och förbättra transparensen i leverantörskedjan. Att sätta fokus på dessa områden leder oftast till kostnadsbesparingar genom smidigare och effektivare processer, minskad energiförbrukning och bättre hantering av resurser.

Val av leverantörer med mer hållbar verksamhet och processer kan även minska risken för prisvolatilitet inom berörda kategorier, minska risken för potentiella böter på grund av regelöverträdelser samt även sänka andra kostnader relaterade till hållbarhet.

Ung kvinna med brunt hår är fotad från sidan när hon läsaer på en bärbar dator, Framför sig har hon en kaffe- eller tekopp.

Minskade risker och en mer robust leverantörskedja

Att sätta fokus på hållbarhet i inköpsprocessen stärker organisationens möjligheter att identifiera och hantera risker relaterade till såväl leveranssäkerhet, efterlevnad av regelverk, social hållbarhet och skador på varumärket. Att sätta fokus på hållbart inköp kan skapa en mer robust leverantörskedja, vilket kan vara avgörande under perioder av geopolitisk osäkerhet, vid naturkatastrofer till följd av klimatförändringar, vid finansiell instabilitet eller andra oförutsedda leveransstörningar.

Genom att säkerställa att leverantörer följer etiska och miljömässiga standarder kan organisationer bli bättre rustade att hantera oväntade utmaningar. Sammantaget skapar fokus på hållbart inköp förutsättningar för en mer robust och säker leverantörskedja.

En man och en kvinna skakar hand ovanför ett skrivbord.

Starkt varumärke och meningsfullt inköp stärker engagemang

Organisationer som prioriterar hållbart inköp stärker sitt varumärke och skapar starkare och mer meningsfulla relationer, exempelvis med kunder, investerare, anställda och samhället i stort. Konsumenter är alltmer medvetna om såväl hållbarhets-, miljö- och samhällsfrågor och väljer ofta att stödja företag som agerar ansvarsfullt.

Att nå hållbarhetsmål gör att organisationer kan öka sin marknadsandel genom att vara ett attraktivt val för såväl hållbarhetsmedvetna konsumenter, investerare som söker ansvarsfulla investeringar och anställda som värderar etiska arbetsplatser.

 

Webinar: Vad är miljöspendanalys

Miljöspendanalys adderar ytterligare dimensioner till spendanalys och visualiserar hur stort CO2-avtryck som finns i leverantörsleden (Scope 3). I detta webinar delar våra konsulter Gustaf Teneberg Trum och Gabriella Hamner med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och de går bland annat igenom: Vad är en miljöspendanalys? Varför ska man göra en och hur går det till när man gör en sådan? Här hittar ni presentationen som visades: Vad är en miljöspendanalys (PDF).

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Urval av kunder efter bransch

Automotive
BorgWarner
CEVT
Kongsberg Automotive
Toyota MH
Energi, Fastighet & Entreprenad
Bravida
NCC
Vattenfall
IT & Telecom
Arelion
Axis Communications
Eltel Networks
Mycronic
Livsmedel & Retail
Ahlsell
Coop Sverige
ICA Gruppen
Menigo
Offentlig sektor
Göteborgs stad
Mölndals stad
Swedavia
Systembolaget
Process- & Tillverkning
Boliden
Envirotainer
Lesjöfors
Sandvik Coromant
Tjänster
High Chaparral
ISS
Kunskapsskolan
Samhall
Övrigt
Bankgirot
MTR
OneMed
Stena Line

Behöver du vägledning?

Ring oss på +46 8 440 39 30 eller använd kontaktformuläret så hör vi av oss till dig inom kort. Vi hjälper dig med alla typer av frågor inom inköp.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.